اردیبهشت ۷, ۱۳۸۹
3-6.jpg

بهينه سازي آب دیگ بخار-۳

۲-۳  كف كردن كف كردن ناشي از ناخالصي هاي موجود در آب ديگ و بویلر بخار، عبارت از تشكيل حباب هايي در سطح بالاي آب است […]