آذر ۱۲, ۱۳۸۹

بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي -بخش دوم

بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي بخش دوم: HVAC ، ديگ ها وسيستم هاي توليد همزمان برق وگرما بخش دوم:   HVAC در اتاقهاي تميز   […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي -بخش اول

بهبود راندمان انرژي در صنعت داروسازي بخش دوم:HVAC ، ديگها وسيستمهاي توليد همزمان برق وگرما بخش اول   پتانسيل قابل توجهي براي بهبود راندمان انرژي در […]