آبان ۸, ۱۳۸۹
تاسیسات

بررسی انفجار دیگ بخار – بخش دوم -۱۴۰-۲

مجله تاسیسات شماره ۱۴۰ – بخش دوم -سيستم ايمني داخلي كارخانه بررسي هاي من نشان مي دهند كه :   -بعد از استفاده از روش باي […]