آبان ۸, ۱۳۸۹
بررسی انفجار دیگ بخار

بررسی انفجار دیگ بخار – بخش اول-۱۴۰-۲

مجله تاسیسات شماره ۱۴۰ – جیمز باند مامور ۰۰۷ اسم من بانده :جیمز باند ! این جمله ای است كه از زبان تمام جیمز باندهای سینما […]