آبان ۸, ۱۳۸۹
تاسیسات

بررسی انفجار دیگ بخار – بخش اول-۱۴۰-۲

مجله تاسیسات شماره ۱۴۰ – جيمز باند مامور ۰۰۷ اسم من بانده :جيمز باند !  اين جمله اي است كه از زبان تمام جيمز باندهاي سينما […]