مرداد ۱۴, ۱۳۹۴
کاهش سطح آب و افزایش حجم بخار

فیلم بررسی تخریب در انفجار دیگ و مخزن بخار

تست بررسي ميزان تخريب و قدرت انفجار مخزن سوخت مايع مشابه انفجار در يک ديگ بخار فیلم تست انفجار دیگ بخار براي دانلود فيلم تست انفجار […]