آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مجله صنعت تاسيسات

بخار سوپرهيت يا بخار اشباع-بخش دوم

بخش دوم: ضريب انتقال حرارت كلي بخار سوپرهيت در طي فرايند تغيير خواهد نمود ولي همواره از بخار اشباع كمتر مي باشد. تخمين مقدار U در […]