آذر ۲۱, ۱۳۸۸

برخي كاربردهاي بخار در صنايع

*-تعمیر لوله های زیر زمینی (بخار به منظور انبساط و سیل ماده مخصوصی که در لوله ها پمپ می شود استفاده می گردد. این ماده بعنوان […]