اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

ميزان خشكي بخار

درصورت تبخير كامل آب در فشار ثابت، بخار كاملا خشك اشباع حاصل خواهد شد، در عمل بويلر و دیگ هاي بخار صنعتي  امروزي به ندرت قادر […]