دی ۱۰, ۱۳۹۲

بازرسی بویلر و دیگ بخار بر اساس استاندارد BS-5500

بازرسی بویلر و دیگ بخار بر اساس استاندارد 

استاندارد BS-5500  که برای بازرسی دیگ های بخار و همچنین مخازن تحت فشار موارد مهم ذیل را مورد توجه قرار می دهد:

1-همخوانی با استاندارد

2-مواد مصرفی برای دیگ بخار که شامل نوع مواد و حد ضخامت آنها می شود

3-بازرسی از ساخت و تولید دیگ

4-فرآیند مستند سازی های مورد نیاز برای بویلر بخار

5-الزامات و آزمون های غیر مخرب مورد نیاز برای دیگ بخار