دی ۱۲, ۱۳۹۰

بازرسي بويلر و ديگ با مجوز استاندارد و اداره كار

با توجه به اهميت ايمني در بويلر ها و همچنين بررسي وضعيت مصرف انرژي ، بنابر قانون بويلرها بايد مورد بازرسي هاي ادواري قرارگيرند از مهمترين […]