آذر ۱۲, ۱۳۸۹

انفجار بزرگ ديگ بخار

متاسفانه برخی از مصرف كنندگان ناآگاه بدون توجه به شرایط تولید دیگ بخار و مقتضیات یك كارخانه معتبر تولید كننده،هر آنچه به آنها عرضه شودمی خرند،غافل […]