آذر ۱۲, ۱۳۸۹

انفجار بزرگ ديگ بخار

انفجار بزرگ ديگ بخار متاسفانه برخي از مصرف كنندگان ناآگاه بدون توجه به شرايط توليد ديگ بخار و مقتضيات يك كارخانه معتبر توليد كننده،هر آنچه به […]