آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

انفجار مرگبار در سيستم بخار-بخش دوم

بخش دوم   -بسته شدن دهانه لوله با چگاليده به سرعت حفره ايجاد شده در پايين دست را از جريان تغذيه كننده بخار در بالادست جدا […]