آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

انفجار مرگبار در سيستم بخار-بخش اول

انفجار مرگبار در سيستم بخار بخش اول:   در تاريخ انگلستان چهره هاي اساطيري زيادي ديده مي شوند كه يكي از معروفترين آنها “ريچارد شيردل” است.البته […]