فروردین ۲۲, ۱۳۹۲

انفجار دیگ بخار غیر استاندارد خشکشویی در پارس آباد

انفجار دیگ بخار غیر استاندارد خشکشویی در پارس آباد منجر به خسارات جبران ناپذیر شد. انفجار دیگ بخار غیر استاندارد خشکشویی در پارس آباد تصویر آرشیوی […]