تیر ۱۲, ۱۳۹۲

روش اندازه گيري مصرف بخار در تجهیزات

۱-روش استفاده ازجريان سنج استفاده از جريان سنج هاي بخار بمنظور اندازه گيري مصرف بخار در تجهيزات در حال كار استفاده مي شود.نتايج حاصل مي تواند […]