مرداد ۳۰, ۱۳۹۵

انتخاب تعداد و تعیین ظرفیت دیگ بخار

در تعيين مشخصات دیگ بخار جهت طراحي آن، شايد مشكل ترين مورد تعيين تعداد و ظرفیت دیگ بخار باشد. حداقل و حداكثر بخار مورد نياز طي […]