آذر ۱۵, ۱۳۹۲

اقدامات احتیاطی آزمون فشار هوا در مخازن

موضوع : اقدامات احتیاطی آزمون فشار هوا در مخازن

 

برای انجام آزمون مخازن تحت فشار  و دیگ ها با استفاده از هوای فشرده  باید یک سری از اقدامات و عملیات احتیاطی را به انجام رساند: