اردیبهشت ۸, ۱۳۹۳

استفاده اقتصادی از دیگ های بخار با سوخت گاز

وزارت نیرو کتابی تحت عنوان استفاده اقتصادی از دیگ های بخار با سوخت گاز را با هدف راهنمای فنی برای مدیریت انرژی منتشر کرده است. این […]