دی ۱۹, ۱۳۹۵

استفاده از بخار (دیگ بخار) در سیر تاریخ

      بخار تغییر فازی آب از حالت مایع به گاز می باشد و لذا بشر به دلیلی ارتباط زیادی که با آب در طول […]