دی ۴, ۱۳۸۹

استخر و ساختمان جكوزي

در زبان پارسي معادل خاصي براي نام جكوزي نداريم اما در زبان انگليسي از آن با عناوين hot tubeوwhirl pool يا همين نام تجارتي jacuzzy  ياد […]