دی ۴, ۱۳۸۹

استخر جكوزي – محاسبه بار گرمايش

محاسبه بار شناگران در استخر جكوزي   – ماكزيمم تعداد نفراتي كه از استخر جكوزي در يك فاصله زماني يك ساعته استفاده مي كنند بار شناگر […]