اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

واحدهاي مهندسي بخار-بخش سوم

حرارت ، كار و انرژي (بخار) گاهي اوقات ، انرژي با قابليت كار بيان مي شود. انتقال انرژي بصورت مكانيكي نشان دهنده كار است. واحد كار […]