اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

واحدهاي مهندسي بخار-بخش سوم

واحدهاي مهندسي بخار-بخش سوم حرارت ، كار و انرژي (بخار) گاهي اوقات ، انرژي با قابليت كار بيان مي شود. انتقال انرژي بصورت مكانيكي نشان دهنده […]