دی ۴, ۱۳۸۹
استخر

آلودگي آب استخر

آلودگي آب استخر آلودگي هاي استخرهاي شنا به ۳ گروه تقسيم مي شوند: الف)آلودگي هاي فيزيكي مواد نامحلول و كلوييدي كه توسط شناگران و از فضاي […]