مرداد ۲۶, ۱۳۸۸
DE1-www.Mboiler.com.jpg

هوازدا ‌يا دي اريتور

آشنایی با دستگاه هوازدا ‌يا دي اريتور (Deaerator): دستگاه هوازدا براي حذف گازهاي خورنده (بخصوص اکسيژن و دي اکسيد کربن) از آب تغذيه ديگهاي بخار استفاده […]