کلیپ از مراحل ارسال تجهیزات بخار پروژه پایانه های نفت جنوب

ارسال دیگ بخار 5 تن

موضوع فیلم : مراحل مختلف ارسال پارت اول تجهیزات کامل بخار – پایانه های نفت جنوب

ارسال دیگ بخار 5 تن

این کلیپ از تصاویر مراحل ابتدای بارگیری پارت اول شامل دیگ با ظرفیت ۵۰۰۰ کیلو بر ساعت و برخی دیگر از تجهیزات مورد نیاز تا رسیدن به مقصد را نمایش می دهد .

ارسال پارت اول تجهیزات کامل بخار -دیگ بخار، پایانه های نفت جنوب