چرا زلال سازی آب دیگ بخار اهمیت دارد؟

جلوگيري از تشکيل و رشد کريستالهاي نامحلول در داخل ديگ بخار

هر چند مقدار رسوبات داخل ديگ بخار به علت بهسازي داخلي كم است اما براي اينکه از تشكيل و رشد كريستال‌هاي نامحلول و تجمع آنها در داخل ديگ جلوگيري شود بهتر است به آب ماده پراكنده كننده اضافه شود و زلال سازي آب در دیگ بخار انجام شود.

در صورتيکه براي رشد لجن مانعي وجود نداشته باشد در جاهايي كه سرعت جريان آب كم مي باشد، لجن ايجاد شده و باعث جلوگيري از چرخش آب مي شود.

در فشارهاي بالا و در اثر حرارت، لجن داخل لوله ها به صورت پخته مي شود و رسوبات متخلخلي ايجاد مي شود كه باعث خوردگي داخلي ديگ بخار مي‌شوند.

راه حل هاي موجود براي زلال سازي آب در دیگ بخار

سالهاي زيادي از تركيبات آلي كه تشكيل محلول هاي کلوئيدي مي‌دهند برای زلال سازي آب در دیگ بخار استفاده مي‌ شد، اما با توسعه و بهبود پليمرهاي آلي سنتزي با كارايي زياد از آنها براي پراكنده كردن رسوبات غير محلول استفاده مي شود.

ازجمله پراكنده كننده‌هاي آلي طبيعي تانين‌ها هستند كه يك توده متراكم و غير چسبنده با كربنات كلسيم و هيدروكسيد منيزيم تشكيل مي دهند و از طريق بلودانمتناوب از ديگ بخار حذف مي شوند.

تانين همچنين از انعقاد ذرات كلوئيدي توسط الكتروليت ها جلوگيري مي كند و آنها به صورت يك بسته احاطه مي شوند.

چگونه لجن ايجاد شده در داخل ديگ بخار را از بين ببريم؟

ليگنين هاي سولفونه كه از واكنش خمير چوب با بي سولفيت سديم ايجاد مي شوند، براي پراكنده كردن اكسيدهاي آهن و فسفاتها مناسب و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه هستند.

همچنين از ذرات كلوئيدي محافظت مي كنند و با پوشش دادن اين گونه ذرات يك محلول كلوئيدي شفاف بوجود مي آورند.

براي بهسازي لجن از ترکيبات ديگري نيز استفاده مي شود که عبارتند از نشاسته، كوئبراكو، پيروگالول، آلگنيات سديم و مانورونات سديم.

عملي كه اين پراكنده كننده ها انجام مي‌دهند معلق نگه داشتن نمك‌هاي نامحلول فسفات‌هاي كلسيم و منيزيم است تا به آنها اجازه رسوب در نواحي انتقال حرارت ندهند.

دو نوع پليمر آنيونيك (پلي الك تروليتها) كه عبارتند از پلي اكلريلات و پلي متااكريلات مي باشند و در ديگ هاي بخار با ذرات غير قابل حل تركيب شده، وارد واكنش سطحي مي شوند و از رشد پلي‌اكلريلاتها جلوگيري مي نمايند.

در فشارهاي حدود ۹۰-۶۰۰ پلي متااكريلاتها عمل مي‌كنند و هر دو اين پليمرها از پراكنده كننده هاي آلي طبيعي بهتر مي‌باشند.