تنظيم PH آب استخر

تنظيم PH آب استخر :

افزايش ناگهاني PH آب استخر ممكن است مربوط به رشد جلبكها در اثر كلريناسيون نامناسب آب استخر باشد.

در صورتيكه از گاز كلر براي گندزدائي استفاده شود PH آب استخر به سرعت پايين خواهد آمد.

استفاده از آلوم (سولفات آلومينيوم) نيز باعث كاهش PH ميشود و اگر چنين آبي اصلاح نشود باعث خورندگي و سوزش چشم ميشود.

غلظت آلوم در آب استخر بايستي كمتر از ۱/۰ ميليگرم در ليتر باشد. بطور معمول براي بالابردن PH آب استخر از كربنات سديم بايستي استفاده كرد.

گاهي نيز از سود سوزآور استفاده مي شود ولي موجب سوختگي و سوزش ميشود. افزايش بيش از حد PH باعث تشكيل جرم شده و بايستي PH را با وارد ساختن آب تازه كاهش داد.

اسيدهائي مانند اسيد كلريدريك (اسيد مورياتيك) و اسيد سولفوريك رقيق براي رفع نقيصه بكار مي روند.

منبع: مسعود شاد منامن