ليست قيمت مشعل دوگانه سوز رعد

IRG2-www.Mboiler.com.jpg

مشعل دو گانه سوز

ليست قيمت مشعل هاي دوگانه سوز رعد مشعل توس
    • ارائه ليست قيمت مشعل هاي دوگانه سوز رعد مشعل توس براي اولين بار در ايران از طريق اينترنت

مشهد بويلر نماينده فروش محصولات شركت رعد مشعل توس

رديف مدل مشعل ظرفيت Kw ظرفيت Kcal/h قيمت (ريال)
۱ IRD10 ۶۰-۱۱۶ ۴۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ ۱۳٫۰۲۰٫۰۰۰
۲ IRD20 ۱۲۸-۲۵۶ ۸۰۰۰۰-۲۲۰۰۰۰ ۱۴٫۱۷۰٫۰۰۰
۳ IRD30 ۱۴۵-۳۷۱ ۱۳۰۰۰۰-۳۲۰۰۰۰ ۲۱٫۳۲۰٫۰۰۰
۴ IRD40 ۲۱۰-۵۲۲ ۱۹۰۰۰۰-۴۸۰۰۰۰ ۳۵٫۳۹۰٫۰۰۰
۵ IRD60 ۳۰۰-۷۶۸ ۲۶۰۰۰۰-۶۶۰۰۰۰ ۵۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۶ IRD80 ۳۸۰-۹۵۰ ۳۳۰۰۰۰-۸۲۰۰۰۰ ۷۱٫۴۶۰٫۰۰۰
۷ IRD100 ۵۶۰-۱۴۰۰ ۴۸۰۰۰۰-۱۲۰۰۰۰۰ ۸۷٫۰۸۰٫۰۰۰
۸ IRD150 ۸۳۰-۲۰۸۰ ۷۲۰۰۰۰-۱۸۰۰۰۰۰ ۹۶٫۸۸۰٫۰۰۰
۹ IRD200 ۱۰۰۰-۲۶۰۰ ۹۰۰۰۰۰-۲۲۰۰۰۰۰ ۱۱۹٫۰۶۰٫۰۰۰
۱۰ IRD300 ۱۴۰۰-۳۴۹۰ ۱۳۰۰۰۰۰-۳۲۰۰۰۰۰ ۱۴۴٫۳۴۰٫۰۰۰
۱۱ IRD400 ۱۹۰۰-۴۶۵۰ ۱۸۰۰۰۰۰-۴۵۰۰۰۰۰ ۱۸۶٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۲ IRD500 ۲۳۰۰-۵۸۱۵ ۲۲۰۰۰۰۰-۵۵۰۰۰۰۰ ۲۰۸٫۳۴۰٫۰۰۰
۱۳ IRD650 ۳۰۰۰-۷۴۱۰ ۲۶۵۰۰۰۰-۶۶۰۰۰۰۰ ۲۴۲٫۰۲۰٫۰۰۰
*

****-قيمتهاي فوق براي تحويل در محل كارخانه بوده و عوارض قانوني به آن اضافه مي گردد

*-كارخانه حق هر گونه تغيير در مشخصات و قيمتها را براي خود محفوظ مي دارد

*-چنانچه سفارش خاص شامل تغيير مشخصات باشد تفاوت قيمتها محاسبه مي شود

*-كارخانه مشعل با ظرفيت بالاتر از ليست فوق را به صورت سفارش توليد مي نمايد