ليست قيمت مشعل دوگانه سوز رعد

IRG2-www.Mboiler.com.jpg

مشعل دو گانه سوز

ليست قيمت مشعل هاي دوگانه سوز رعد مشعل توس

    • ارائه ليست قيمت مشعل هاي دوگانه سوز رعد مشعل توس براي اولين بار در ايران از طريق اينترنت (مربوط به سال۸۷)

 

رديف مدل مشعل ظرفيت Kw ظرفيت Kcal/h قيمت (ريال)
۱ IRD10 ۶۰-۱۱۶ ۴۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ ۱۳٫۰۲۰٫۰۰۰
۲ IRD20 ۱۲۸-۲۵۶ ۸۰۰۰۰-۲۲۰۰۰۰ ۱۴٫۱۷۰٫۰۰۰
۳ IRD30 ۱۴۵-۳۷۱ ۱۳۰۰۰۰-۳۲۰۰۰۰ ۲۱٫۳۲۰٫۰۰۰
۴ IRD40 ۲۱۰-۵۲۲ ۱۹۰۰۰۰-۴۸۰۰۰۰ ۳۵٫۳۹۰٫۰۰۰
۵ IRD60 ۳۰۰-۷۶۸ ۲۶۰۰۰۰-۶۶۰۰۰۰ ۵۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۶ IRD80 ۳۸۰-۹۵۰ ۳۳۰۰۰۰-۸۲۰۰۰۰ ۷۱٫۴۶۰٫۰۰۰
۷ IRD100 ۵۶۰-۱۴۰۰ ۴۸۰۰۰۰-۱۲۰۰۰۰۰ ۸۷٫۰۸۰٫۰۰۰
۸ IRD150 ۸۳۰-۲۰۸۰ ۷۲۰۰۰۰-۱۸۰۰۰۰۰ ۹۶٫۸۸۰٫۰۰۰
۹ IRD200 ۱۰۰۰-۲۶۰۰ ۹۰۰۰۰۰-۲۲۰۰۰۰۰ ۱۱۹٫۰۶۰٫۰۰۰
۱۰ IRD300 ۱۴۰۰-۳۴۹۰ ۱۳۰۰۰۰۰-۳۲۰۰۰۰۰ ۱۴۴٫۳۴۰٫۰۰۰
۱۱ IRD400 ۱۹۰۰-۴۶۵۰ ۱۸۰۰۰۰۰-۴۵۰۰۰۰۰ ۱۸۶٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۲ IRD500 ۲۳۰۰-۵۸۱۵ ۲۲۰۰۰۰۰-۵۵۰۰۰۰۰ ۲۰۸٫۳۴۰٫۰۰۰
۱۳ IRD650 ۳۰۰۰-۷۴۱۰ ۲۶۵۰۰۰۰-۶۶۰۰۰۰۰ ۲۴۲٫۰۲۰٫۰۰۰
*

****-قيمتهاي فوق براي تحويل در محل كارخانه بوده و عوارض قانوني به آن اضافه مي گردد

*-كارخانه حق هر گونه تغيير در مشخصات و قيمتها را براي خود محفوظ مي دارد

*-چنانچه سفارش خاص شامل تغيير مشخصات باشد تفاوت قيمتها محاسبه مي شود

*-كارخانه مشعل با ظرفيت بالاتر از ليست فوق را به صورت سفارش توليد مي نمايد