علل خوردگی تیوب در اکونومایزر

علل خوردگی تیوب در اکونومایزر

علل خوردگی تیوب در اکونومایزر

خوردگی در سیستم هاي تولید بخار باعث ایجاد مشکلات زیادي در واحدهاي صنعتی می شود. مشکل خوردگی تیوب در اکونومایزر در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد.

اکونومایزر و گرم کننده آب تغذیه اولین مناطقی هستند که در یک سیستم تولید بخار در حال کار دچار خوردگی می شود. اکونومایزر به دلیل استفاده از انرژي گاز در حال خروج از سیستم بویلر ،عاملی کلیدي در افزایش بهره وري حرارتی بویلر است.

بروز خوردگی باعث کاهش بهره وري بویلر می شود. عموماً خوردگی در این تجهیزات در اثر ورود گاز اکسیژن، دي اکسیدکربن و آمونیاك رخ می دهد. در این تحقیق دلایل خوردگی یک نمونه یوب فین دار اکونومایزر با استفاده از آنالیز شیمیایی تیوب و فین هاي آن، آنالیز شیمیایی محصولات خوردگی با روش هاي XRD و XRF ،ارتباط بین مورفولوژي خوردگی و نتایج آنالیز رسوبات بررسی شد.

بیشتر بخوانید:

افزایش بهره وری دیگ های بخار با استفاده از بازیافت حرارتی بلودان

نقش بویلرها و بخارها در چرخه صنعت

روش های پیشگیری از رسوبات بویلرها

خوردگی تیوب در اکونومایزر و کاهش ضخامت آن

همچنین، اثر کاهش ضخامت تیوب بر استحکام مکانیکی آن در شرایط عملیاتی مورد مطالعه قرار گرفت. طبق نتایج، اکسیژن عامل اصلی خوردگی بوده است.

همچنین علیرغم کاهش ضخامت تیوب در اثر خوردگی، تیوب از استحکام مکانیکی کافی در برابر فشارهاي داخلی برخوردار است.

سیستم هاي تولید بخار معمولی شامل بخش پیش بویلر (هیترهاي هوازدا، لوله کشی، پمپ ها، هیترهاي مرحله اي و اکونومایزر)، بخش تولید کننده بخار (شامل بویلر، سوپرهیترها و ري هیترها)، بخش بعد از تولیدکننده بخار (شامل تجهیزات فرآیندي، لوله هاي بخار و تله هاي کندانس) و بخش کندانس (شامل لوله ها، فلاش تانک ها، پمپ ها و تانک هاي ذخیره ي کندانس) است.

جهت دریافت فایل کامل مقاله به صورت پی دی اف روی لینک زیر کلیک نمایید.

تجزیه و تحلیل علل خوردگی تیوب در اکونومایزر