طراحی هدفگذاری توليد توان و حرارت برای کوپلينگ يک نيروگاه بخار به کمک روش سايت جامع

توسط دانشجوی واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت:

طراحی هدف گذاری تولید توان و حرارت برای کوپلینگ یک نیروگاه بخار به کمک روش سایت جامع

 

توسط دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی هدفگذاری تولید توان و حرارت برای کوپلینگ یک نیروگاه بخار با یک شبکه بخار فرآیندی به کمک روش سایت جامع طراحی شد.

به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره روابط عمومی سجاد خمیس آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی این واحد دانشگاهی در رابطه با این پروژه تحقیقاتی خود گفت: تخمین توانایی تولید همزمان توان و حرارت و سوخت مورد نیاز در سیستم جانبی مرکزی پیش از طراحی و ساخت امری ضروری است .

وی گفت: در این پروژه یک روش جدید هدفگذاری تولید توان و حرارت و هزینه های کلی سالیانه در شبکه بخار با دقت بسیار بالا ارائه شده که علاوه بر پوشش نقاط ضعف روش هدفگذاری ارائه شده در گذشته ، توانایی مشخص نمودن دبی سوخت مورد نیاز، دبی بخار تولیدی توسط بویلر، میزان انتشار آلاینده ها و میزان درجه سوپرهیت بخار تولیدی توسط بویلر را دارا است.

خمیس آبادی ادامه داد: با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و نیاز به تخمین هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های عملکردی توانایی تعیین هزینه های کلی سالیانه شبکه بخار را دارد و از جهتی با توجه به دقت بالای این روش در تخمین توانایی تولید توان و حرارت، نیاز به شبیه سازی شبکه توربین های بخار حذف می شود.

خمیس آبادی با بیان این مطلب که قسمت بعدی پژوهش مربوط به تحلیل اگزرژتیک و ترمواکونومیک نیروگاه و شبکه بخار است، تصریح کرد: در انتها کوپلینگ بهینه یک شبکه بخار فرآیندی با یک نیروگاه بخار با هدف تولید بهینه توان و حرارت و حداقل نمودن هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های عملکردی برای نخستین بار مورد بررسی قرار می گیرد که در آن از نیروگاه بعنوان منبع انرژی برای شبکه بخار استفاده می شود و با استخراج مقداری بهینه بخار در دما و فشار مناسب از نیروگاه و انتقال به قسمت هایی از شبکه بخار درآمدهای سیستم کوپل شده شبکه بخار و نیروگاه بخار را به حداکثر می رسانیم.

رسم گراف های سایت جامع

وی افزود: در حقیقت هدفگذاری تولید توان و حرارت با استفاده از روش سایت جامع انجام خواهد گرفت و با استفاده از رسم گراف های سایت جامع به تحلیل کوپلینگ یک شبکه بخار فرآیندی با یک نیروگاه بخار پرداخته و به کمک این گراف های سایت جامع به هدفگذاری تولید توان و حرارت خواهیم پرداخت و طراحی بهینه ای از سیستم از جنبه تولید توان و حرارت ارائه می شود.

به منظور تایید و اثبات کاربردی بودن متدولوژی های پیشنهادی و قسمت هایی از این تحقیق که مربوط به قسمت شبکه بخار و سیستم تاسیسات جانبی است چند مورد مطالعاتی به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفته اند.