فرآيند بازرسی ديگ بخار مطابق استاندارد ملي

تشريح فرآيند بازرسی ديگ بخار مطابق استاندارد ملي ايران به شماره ۴۲۳۱

۶-۱ بازرسان ديگ بخار :

*بازرسان آن چنان كه در اين قسمت به آنها رجوع مي ‏شود بايد افرادي باشند كه توسط سازمان هاي بازرسي كه به عنوان مرجع معتبر بازرسي (۱-۳-۷ مراجعه شود ) در كشور محل ساخت و يا نصب شناخته شده ‏اند, استخدام شده و آموزش مي ‏يابند.

بازرس , براي اهداف بازرسي و يا گواهي نمودن ديگ هاي تحت مقررات اين استاندارد بايد مستقل از سازنده و خريدار بوده و در استخدام هيچيك از آنها نباشد , بجز در مواردي كه ديگ بخار  توسط سازمان هاي دولتي و يا تحت تكفل خريداري مي‏ شوند. در اين موارد واحدهاي بازرسي به رسميت شناخته شده اين سازمان ها مي‏ توانند بازرسي هاي مقرر شده در اين استاندارد را انجام دهند .

*

۶-۲ بازرسي در جريان ساخت ديگ بخار :

۶-۲-۱ هر ديگ بخار در طول ساخت بايد توسط بازرسين رسمي و يا گواهي شده از طرف مرجع معتبر بازرسي, مورد بازرسي قرار گيرد. به منظور اطمينان از اينكه مواد, ساخت و آزمايش‏ ها از تمامي جهات مطابق اين استاندارد باشند, بازرسي‏ هاي كافي بايد انجام گيرند .

مرجع معتبر بازرسي حق دارد كه خواهان شواهدي دال بر انطباق طرح با اين استاندارد باشد .

مرجع معتبر بازرسي بايد به كارهاي سازنده ديگ بخار مادامي كه كار در حال انجام يافتن است , دسترسي داشته و بايد در بازرسي از مراحل ساخت و در رد هر قسمتي كه با اين استاندارد مطابقت نمي‏نمايد آزاد باشد .

مرجع معتبر بازرسي بايد قبل از شروع ساخت ديگ بخار , سازنده را از مراحلي از ساخت كه در آنها آزمايشات ويژه مواد انجام خواهد شد, آگاه سازد, و سازنده بايد مرجع معتبر بازرسي را از اينكه اين مراحل چه زماني فرا خواهند رسيد , آگاه نمايد , ليكن اين امر نبايد از انجام آزمايشات مرجع معتبر بازرسي در هر يك از مراحل ديگر و يا از رد مواد و طرز كار در هر زماني كه خراب تشخيص داده شوند, جلوگيري نمايد .

۶-۲-۲ مرجع معتبر بازرسي بايد آزمايش‏ ها را در مراحل زير به عمل آورد :

الف : زماني كه ورق ها به كارگاه سازنده ديگ بخار مي‏رسد :

۱- علائم مشخصه روي ورق ها با آنهائي كه در گواهي نامه سازنده ورق ثبت شده بازرسي گردد .

۲- نتايج گزارش شده از خواص مكانيكي و شيميائي در گواهينامه سازنده ورق با خصوصيات ارائه شده در استاندارد كنترل شود .

۳- نظارت براي علامت گذاري صفحات آزمايشي جهت شناسائي قبل از اينكه ورق‏ هاي مادر بريده شوند .

ب : زماني كه ورقه اي پوسته و صفحات انتهائي شكل داده شده و لبه ‏هاي ورق ها براي جوشكاري آماده شده باشند, و زماني كه صفحات آزمايشي متصل مي ‏شوند .

ج : در خلال مراحل مختلف جوشكاري زير , در صورت تناسب با روش جوشكاري و همانگونه كه بين سازنده و مرجع معتبر بازرسي توافق شده باشد.

۱: زماني كه اولين لايه جوش در امتداد درزهاي اصلي و صفحات آزمايش گذاشته مي ‏شود .

۲: زماني كه اين درز جوش ‏ها در يك طرف كامل شده و براي جوشكاري طرف ديگر ديگ بخار آماده مي‏ شوند .

۳: به هنگام تكميل شدن جوش ها .

د : بازرسي فيلم ‏هاي پرتونگاري و يا گزارشات آزمايش غير مخرب .

ه : زماني كه نمونه‏ هاي آزمايش جوش از صفحه آزمايشي كه قبلا انتخاب شده است , جهت گواهي آزمايشات مورد نياز آماده شده باشند .

و : زماني كه دريچه ‏ها آماده شده‏اند , زماني كه لوله‏ هاي پايه و يا اتصالات مشابه در جاي خود خال جوش شده‏اند و متعاقبأ به هنگام تكميل ديگ بخار .

ز : به هنگام تكميل ساخت ديگ بخار , در طول آزمايش هيدروليكي و دوباره پس از پايان آزمايش جهت بازرسي داخلي و خارجي .

 ۶-۳ آزمايشهاي فشار ديگ بخار :

 ۶-۳-۱ زماني كه تمامي جوشكاري ‏ها تكميل شده باشند و پس از عمليات حرارتي , در صورتي كه آئين نامه مقرر بدارد , هر ديگ بخار بايد تحت فشاري مساوي ۱/۵ برابر فشار طراحي , به طريق هيدروليكي , بدون نشانه‏ اي از ضعف يا عيب , آزمايش شود . مرجع معتبر بازرسي بايد شاهد آزمايش باشد .

۶-۳-۲ آزمايش فشار بايد براي حداقل ۳۰ دقيقه ادامه يابد .

از نقطه نظر ايمني , مهم است كه ديگ بخار به طرز مناسبي از هوا تخليه شود تا از تشكيل حباب‏ هاي هوا قبل از اجراي آزمايش فشار جلوگيري گردد

يادآوري ۱: توصيه مي‏شود كه دماي آب , در طول آزمايش هيدروليك از ۷ درجه سانتيگراد كمتر نباشد .

يادآوري ۲: بعد از اتمام ۳۰ دقيقه توصيه مي‏ شود كه قبل از نزديك شدن به ديگ بخار جهت بازرسي از نزديك , فشار به حداقل ۱/۱ فشار طراحي و حداكثر ۰/۹ فشار آزمايش هيدروليكي كاهش داده شود .

يادآوري ۳: در پايان آزمايش هيدروليكي , تخليه فشار بايستي به صورت تدريجي باشد .

۶-۳-۳ پس از بازرسي كامل ديگ بخار اگر معلوم شود كه در طول و يا بعد از آزمايش هيدروليكي به تعميراتي احتياج است پس از تكميل تعميرات و پس از هر گونه عمليات حرارتي , ديگ بخار را بايد دوباره مطابق روش توصيف شده در بالا تحت آزمايش فشار قرار داد .

 

قسمت هفتم : ارائه مدارك ديگ بخار :

 ۷-۱ نقشه‏ ها , مدارك و اوراق اطلاعاتي ديگ بخار

 ۷-۱-۱ نقشه‏ ها , مدارك و يا اوراق اطلاعاتي , اطلاعات كامل در مورد اندازه ‏ها و فشار طراحي هر ديگ بخار به همراه جزئيات موادي كه در ساخت آن بكار رفته بايد از طرف سازنده در اختيار خريدار و مرجع معتبر بازرسي قرار گيرد. اگر نصب ديگ در محل توسط سازنده تقبل نشده باشد, وي بايد اطلاعات كاملي در مورد نصب مناسب ديگ فراهم آورد.

۷-۱-۲ پس از تكميل نمودن ديگ , در صورت لزوم , نقشه‏ هاي مناسب , مدارك و اوراق اطلاعاتي براي آگاهي مرجع معتبر قانوني بايد همراه آن باشد.

فيلم‏ هاي پرتونگاري , گزارش‏ هاي آزمون آلتراسونيك , نمودارهاي عمليات حرارتي و پرونده ‏هاي مربوط به بازرسي‏ هاي درون كارخانه‏ اي بايد حداقل به مدت ۵ سال توسط سازنده ديگ بخار حفظ شوند.

 ۷-۲ گواهي نامه‏ های ديگ بخار :

سازنده بايد گواهي نام ه‏اي در مورد اينكه هر ديگ بخار از تمامي جهات مطابق اين استاندارد طرح , ساخته و آزمايش شده است , صادر نمايد. و اين گواهي نامه بايد توسط مرجع معتبر بازرسي به عنوان شاهد اينكه ديگ بخار اين چنين ساخته و آزمايش شده , تائيد شود. اگر نصب توسط مرجع معتبر بازرسي ديگري بازرسي شده , هر يك از مراجع معتبر بازرسي بايد گواهي نامه را در رابطه با كاري كه نظارت نموده‏اند تائيد نمايند .

اگر عمليات طراحي و ساخت توسط سازمانهاي جداگانه ‏اي صورت گرفته باشد هر سازمان بايد در رابطه با كاري كه انجام داده , گواهي نامه ‏اي صادر نمايد. به نوعي ديگر نيز مي ‏توان گواهي نام ه‏اي مشترك صادر نمود كه توسط هر يك از سازمان ها در رابطه با كاري كه انجام داده امضأ شده باشد ( به بند ۱-۴-۲ و ۱-۷-۲-۲ مراجعه شود.) هر گواهي نامه آنچنان كه در بالا ذكر گرديد بايد توسط مرجع معتبر بازرسي تائيد شود .

گواهي نامه بايد حداكثر فشار مجاز كاري ( فشار طراحي ,) ( به بند ۳-۱-۲ مراجعه شود ,) و شماره ‏هاي رديف سازنده ديگ بخار را شامل شود .

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني