خوردگی ناشی از اكسيژن در دیگ بخار

اگر چه خوردگی دیگ بخار با اکسیژن در دیگ های بخار در حال كار ، عادی است ولی در دیگ های بخار خارج از سرویس خوردگی ناشی از اكسیژن غالبا ً اتّفاق می افتد .

مكان های مستعد خوردگی دیگ بخار با اکسیژن

تمامی سیستم دیگ بخار مستعدِّ این نوع خوردگی است . امّا بیشتر آنها ، در لوله های سوپر هیتر هستند . ری هیتر ها نیز مستعدِّ این خوردگی خواهند بود ، به خصوص جای كه رطوبت در خم ها و فرو رفتگی لوله جمع می شود . در دیگ های بخار در حال كار ، اوّلین ناحیه ای كه خورده می شود اكونومایزر وهیترهای آب خوراك است . در حالت آلودگی شدید اكسیژن ، سطوح فلزّی دیگر نقاط دیگ بخار نیز تحت تأثیر قرار می گیرد برای مثال ، سطوح داغ همراه خطّ آب در استیم درام و دستگاه های جدا كنند‍ ه بخار در تمامی این موارد، حتّی اگر مقدار اكسیژن ناچیز باشد خسارت خواهند دید .

خوردگی دیگ بخار با اکسیژن

شكل(۱-۸)-حفره های حاصل ازخوردگی ناشی از اكسیژن دربرشی از لوله سوپر هیتر .

سرپوش های اكسید اهن روی محل حفره ها

شكل(۲-۸)- سرپوش های اكسید اهن روی محل حفره ها.

حفره های حاصل ازخوردگی ناشی از اكسیژن در امتداد پایین اویز سوپرهیتر

شكل (۳-۸)-حفره های حاصل ازخوردگی ناشی از اكسیژن در امتداد پایین اویز سوپر هیتر.

خوردگی ناشی از اكسیژن درخم Uشكل

شكل(۴-۸)-حلقه های بیضوی محاصره كننده حفره های حاصل از خوردگی ناشی از اكسیژن درخم Uشكل.