نقشه فنی موتورخانه دیگ بویلر بخار چگونه است؟

نقشه فنی موتورخانه

نقشه فنی موتورخانه : دیگ بخار در موتورخانه باید در محل مناسب نصب گردد و تجهیزات انتقال سوخت و آب به آن متصل گردد. محل مناسب برای بویلر به نوع سوخت آن بستگی دارد.

نقشه فنی موتورخانه برحسب نوع سوخت دیگ بخار

  • اگر سوخت مورد نظر گازوئیل یا مازوت باشد در محل موتورخانه باید یک منبع مصرفی روزانه نصب گردد. سوخت از منبع ذخیره اصلی به منبع روزانه منتقل می شود و سپس با توجه به فشار مثبت (به دلیل نصب در ارتفاع) سوخت به مشعل بویلر بخار منتقل می شود.
  • اگر سوخت نوع گاز باشد تجهیزات لازم خط گاز سبب انتقال آن به مشعل خواهند شد.

در بویلرهای بخار به دلیل اینکه وجود برخی گازهای محلول در آب سبب ایجاد خوردگی در پوسته و لوله ها می شود لذا برای حذف این گازها از دستگاه دی اریتور یا هوازدا استفاده می گردد.

این دستگاه بالاتر از بویلر و دیگ بخار نصب می شود و خروجی آن به منبع کندانس و بویلر انتقال می یابد از طرفی نیز با توجه به وجود مواد ایجاد رسوب محلول در آب تغذیه بویلر که سبب بروز لایه هایی از رسوبات بر روی سطوح داخلی خصوصا سطوح حرارتی می شود لذا برای رفع این مشکل از تجهیزاتی بنام سختی گیر استفاده می شود.

این دستگاه در سر راه آب وردی به منبع ذخیره نصب می شود.

توجه : در این ترسیم منبع کندانس پایین تر از سختی گیر و موتورخانه طراحی شده است که الزاماً هم تراز باشد بهتر است.