سازمان ملي استاندارد ايران

اين سازمان به عنوان تنها مرجع قانوني در زمينه برنامه ريزي، توسعه و اجراي استاندارد ها و قوانين مربوطه در كشورمان مي باشد كه مهمترين فعاليت هاي انجام شده به شرح مندرج در ذيل مي باشد :

-تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي ؛

-انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد، بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي، كمك به بهبود روش هاي توليد و كارآيي صنايع

-ترويج استانداردهاي ملي

-نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري

-كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي

-كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب

-مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي

-ترويج سيستم بين المللي يكاها (SI) به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياس ها در كشور و كاليبره كردن وسايل سنجش

-آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم

-آموزش مستمر مسوولين كنترل كيفيت واحدهاي توليدي

 

اركان سازمان ملي استانداردايران

– شوراي عالي استاندارد يكي از مهمترين شوراها و انجمن هاي ملي  در كشور مي باشد كه از اعضاي ذيل تشكيل شده است:

–  رئيس جمهور كه رياست شوراي عالي رابر عهده دارد.

–  معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

– وزراي صنايع و معادن , بازرگاني , بهداشت , درمان و آموزش پزشكي , ارتباطات و فن آوري اطلاعات , جهاد كشاورزي , دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح , علوم , تحقيقات و فنآوري , كار و امور اجتماعي , مسكن و شهرسازي , نفت و نيرو

–  دادستان كل كشور

–  رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

–  رئيس سازمان به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد

–  دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهاد رئيس موسسه و به حكم رئس جمهور براي مدت سه سال به اين سمت انتخاب مي شوند .

**   رئيس سازمان ملي استانداردايران :

رئيس  سازمان به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب شوراي عالي و حكم رئيس جمهور براي مدت سه سال انتخاب مي شود .

 

منبع : سايت سازمان ملي استاندارد ايران (www.isiri.org)

{module آيكونهاي دسترسي}