عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی – قسمت چهارم

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت چهارم

عيب :صدای احتراق زياد است.

رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب
۱ مکش لازم روی محفظه احتراق يا دودکش وجود ندارد. عيب را برطرف کنيد.
۲ دودکش کثيف، قطر آن کوچک و يا مسدود است. اندازه دودکش با کاتالوگ چک شود.
۳ دمپر دودکش تنظيم نيست يا کاملا بازمانده است. دمپر را تنظيم کنيد.
۴ لوله های ديگ کثيف است. با برس مخصوص تميز کنيد.
۵ اندازه نازل خيلی بزرگ است. با اندازه مناسب و طبق کاتالوگ کارخانه تعويض کنيد.
۶ محفظه احتراق مناسب نيست. طبق دستورالعمل کارخانه رفع عيب کنيد.
۷ فشار گازوئيل خيلی کم يا خيلی زياد است. فشار گازوئيل را تنظيم کنيد.
۸ نسبت اختلاط هوا و گازوئيل مناسب نيست. نسبت هوا با سوخت را تنظيم کنيد.
۹ هوا چرخش لازم را ندارد. عيب هوا پخش را رفع کنيد.
۱۰ فن هوا کوچک است. فن هوا را تعويض کنيد.
۱۱ فشار استاتيک در شعله پوش کم است. فشار استاتيک را تنظيم کنيد.
۱۲ دوره کارکرد مشعل کوتاه است. نسبت به تنظيم دوره کارکرد مشعل اقدام کنيد.
۱۳ نازل جرم گرفته است. نازل را تميز کنيد.
۱۴ نازل خيلی جلوتر قرار گرفته است. محل قرار گرفتن نازل را تنظيم کنيد.
۱۵ زاويه نازل صحيح نيست. با کاتالوگ کارخانه چک کنيد.

عيب:مشعل روشن شده و کمی بعد از آن خاموش می شود

رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب
۱ سوخت تمام شده است. جهت تامين سوخت اقدام کنيد.
۲ لوله مکش پمپ هوا می کشد يا گرفتگی دارد. رفع عيب نمائيد.
۳ درون منبع گازوئيل آب وجود دارد. آب را تخليه کنيد.
۴ الکترودها معيوب شده اند. الکترودها را تعويض کنيد.
۵ نازل يا فيلتر گازوئيل کثيف شده اند. نازل را تميز و فيلترها را تعويض نمائيد.

عيب:شعله پس ميزند.

رديف علت احتمالی چگونگی رفع عيب
۱ تاخير در جرقه زدن مدار کنترل را بازديد و رفع عيب کنيد.
۲ الکترودهای جرقه تنظيم نيستند. الکترودها را تنظيم کنيد.
۳ ترانس برق معيوب است. ترانس را تعويض کنيد.
۴ افت ولتاژ هنگام روشن شدن مشعل. عيب را برطرف کنيد.
۵ چينی های الکترودها کربن بسته اند. الکترودها را تميز کنيد.
۶ اتصال کابل های جرقه به الکترودها شل بوده و يا اتصال بدنه دارند. رفع عيب کنيد.
۷ گازوئيل خوب پودر نمی شود. فشار پمپ گازوئيل و نازل را بازديد و رفع عيب کنيد.
۸ نازل کثيف، شل و يا نسبت به شعله پوش خيلی عقب قرار گرفته است. نازل را تميز و تنظيم کنيد.
۹ فشار پمپ خيلی کم است. فشار پمپ را زياد کنيد.
۱۰ نازل بعد از شيرمغناطيسی چکه می کند. نشتی را رفع کنيد.
۱۱ نازل به محفظه احتراق چکه می کند. نشتی را رفع کنيد.
۱۲ وجود آب در گازوئيل . آب را تخليه کنيد.
۱۳ مقدار وفشار هوا زياد است. نسبته به تنظيم هوا اقدام کنيد.
۱۴ دودکش مکش کافی ندارد. باز بودن دودکش را بررسی کنيد.
۱۵ سرعت هوای احتراق زياد است. مقدار سرعت هوا را تنظيم کنيد.
۱۶ وجود آب در گازوئيل . آب را تخليه کنيد.

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپی ممنوع !

مطالب مرتبط

۱- عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي-قسمت اول

۲- عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت دوم

۳- عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت سوم