رفع عيب و عيب يابی مشعل گازوئيلي -قسمت سوم

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عیب یابی مشعل گازوئیلی

عيب: فشار پمپ گازوئيل نوسان دارد.

رديف علت احتمالي چگونگي رفع عيب
۱ چرخ دنده هاي پمپ فرسوده اند. چرخ دنده ي پمپ را عوض کنيد.
۲ فيلتر گازوئيل گرفته است. فيلتر را تميز يا تعويض کنيد.
۳ پمپ هوا دارد. پمپ را هواگيري نمائيد.
۴ گازوئيل بعلت خلاء زياد تبخير شده است. پمپ گازوئيل رل بازديد نمائيد.
۵ شير تنظيم فشار چسبيده است،شيريکطرفه معيوب است. نسبت به تعمير يا تعويض آن اقدام کنيد
۶ شيريک طرفه معيوب است. آ نرا تميز يا تعويض کنيد.
۷ شيرنوع فانوسه اي سوراخ شده است. آنرا تعويض کنيد.
۸ قطر لوله مکش کوچک است. آنرا تعويض کنيد.
۹ در سيستم دو لوله اي ،توپي باي پاس خارج شده است. آ نرا تميز يا تعويض کنيد.
۱۰ منبع گازوئيل بيش از حد مجاز فشارمکش پائين تر از مشعل قرار دارد. ارتفاع منبع گازوئيل را اصلاح کنيد.

عيب:شعله دود مي کند

رديف علت احتمالي چگونگي رفع عيب
۱ بادزن کثيف ويا شل شده است. نسبت به تميز و سفت کردن آن اقدام کند.
۲ هواي سوخت احتراق کافي نيست. مقدار هوا را تنظيم کنيد.
۳ سوخت وهوا بصورت مناسب مخلوط نمي شوند. عيب را برطرف کنيد.
۴ هوا داراي سرعت و چرخش کافي نيست. عيب را برطرف کنيد.
۵ نازل فرسوده،کثيف، شل وياگشاد بوده و يا اندازه زاويه مخروط آن صحيح نيست. نازل را مطابق با دستور کارخانه سازنده مشعل تعويض کنيد.
۶ نازل نسبت به شعله پوش خيلي عقب قراردارد. محل نازل را تنظيم کنيد.
۷ فشار پمپ خيلي پايين است. فشار پمپ را زياد کنيد.
۸ دودکش کثيف يا مسدود شده است. دودکش را تميز کنيد.
۹ شعله پخش کن اشکال دارد. رفع عيب کنيد.
۱۰ نازل بعد از شيرمغناطيسي چکه مي کند. نشتي را رفع عيب کنيد.
۱۱ نازل به محفظه احتراق چکه مي کند. نشتي را رفع عيب کنيد.
۱۲ شعله به ديواره هاي محفظه احتراق اصابت مي کند. زاويه نازل را با کاتالوگ کارخانه چک کنيد.
۱۳ موتور دور لازم را ندارد. بررسي ورفع عيب کنيد.

عيب:مصرف گازوئيل زياد است.

رديف علت احتمالي چگونگي رفع عيب
۱ درصد هوا زياد و ميزانco پائين است. مقدار هوارا تنظيم کنيد.
۲ هوا چرخش لازم براي مخلوط شدن با گازوئيل را ندارد. رفع عيب کنيد.
۳ درب هاي جلو وعقب ديگ آب بندي نيستند و گرما به هدر مي رود. رفع عيب کنيد.
۴ محفظه احتراق و لوله ها در قسمت تماس آب ،رسوب گرفته است. طبق دستورالعمل هاي کارخانه رسوب گيري کنيد.
۵ لوله هاي ديگ دود گرفته است. لوله ها را با برس مخصوص تميز کنيد.
۶ سيستم هوا گرفته است. رفع عيب و هواگيري کنيد.
۷ اندازه نازل مناسب نيست. نازل را تعويض کنيد.
۸ تلفات حرارتي ساختمان زياد است. درصورت امکان رفع عيب کنيد.
۹ گازوئيل از منبع گازوئيل با مسير لوله کشي نشت مي کند. رفع نشت کنيد.
۱۰ فشار گزوئيل کم است. مقدار فشار را بالا ببريد.
۱۱ دوره کارکرد مشعل خيلي کوتاه است. کنترل فشار بخار را تنظيم کنيد.
۱۲ ترموستات يا اکوستات روي درجه حرارت زياد قرار گرفته است. ترموستات يا اکوستات را تنظيم کنيد.
۱۳ مکش هوا زياد يا کم است. آنرا تنظيم کنيد.
۱۴ ديگ يا کوره با ميزا ن مصرف متناسب نيست. نسبت به انتخاب ديگ مناسب اقدام کنيد.
۱۵ محفظه احتراق مناسب نيست. طبق دستورالعمل کارخانه رفع عيب کنيد.

عيب : سروصداي مشعل زياد است.

رديف علت احتمالي چگونگي رفع عيب
۱ فن هوا صدا مي کند. عيب را برطرف کنيد.
۲ دريچه تنظيم هوا شل است. لقي را برطرف کنيد.
۳ مشعل خوب به ديگ وصل نشده است. عيب را برطرف کنيد.
۴ چرخ دنده هاي پمپ گازوئيل فرسوده شده اند. چرخ دنده هاي پمپ را تعويض کنيد.
۵ مسيرمکش پمپ گازوئيل گرفتگي دارد. فيلترهاي سوخت را تميز يا تعويض کنيد.
۶ گازوئيل هوا دارد. خط سوخت را هواگيري کنيد.
۷ کوپلينگ معيوب است. کوپلينگ را تعويض کنيد.
۸ الکتروموتور مشعل خوب نصب نشده است. عيب را اصلاح کنيد.
۹ بوش يا بلبرينگ موتور اشکال دارد. آنرا تعويض کنيد.
۱۰ پمپ يا الکتروموتو در يک راستا قرار ندارند. آنها را هم راستا کنيد.
۱۱ ترانس جرقه رن معيوب است وصدا مي کند. ترانس را تعويض کنيد.
۱۲ سه راهي دمپر دودکش لرزش دارد. لرزش را برطرف کنيد.

مطالب مرتبط

۱- عيب يابي و رفع عيب مشعل گازوئيلي

۲- عيب يابي و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت دوم

۳- عيب يابي و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت چهارم

! کپي ممنوع * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد * کپي ممنوع !