محاسبه هزينه واقعی بخار -بخش اول

محاسبه هزينه بخار

مقاله مجله صنعت تاسيسات

چگونه هزینه واقعی بخار را محاسبه كنیم؟(قسمت دوم)

بخش اول:

مدل سازی

یك مدل شبیه سازی شده ؛ نمایشی ریاضی از یك فرایند است كه شامل اجزائی نظیر معادلات، محدودیت ها و فرض ها می گردد. این مدل ارتباطات بین انرژی و جرم در اجزای اصلی سیستم نظیر سوخت، بویلرهای بخار، توربین های بخار، توربین های گاز، دی اریتورها، مخازن فلاش، دی سوپرهیترها، اكونومایزرها، مبدل های حرارتی و تجهیزات مصرف کننده بخار را بیان می كند.

بعنوان مثال در سیستم بخار شكل ۱ ، مقادیر ورودی و خروجی به محدوده واحد یوتیلیتی بخار عبارت است از:

جریان های ورودی: برگشت كندانس فرایند + آب تغذیه ورودی بویلر

جریان های خروجی: بخار مصرفی فرایند + بلودان + ونت بخار به اتمسفر بمنظور بالانس جرمی با صرف نظر از میزان تلفات ، مقادیر ورودی و خروجی برابر در نظر گرفته می شوند. با این وجود در برخی از سیستم ها ممكن است میزان تلفات زیاد بوده كه باید در محاسبات لحاظ شود.

عملیات مشابه جهت زیر مجموعه های كوچك تر نیز باید انجام پذیرد:

بویلر

تولید بخار + بلودان بویلر (قبل از ورود به مخزن فلاش ) = آب تغذیه ورودی به بویلر

كلكتور اصلی بخار

بخار خروجی بویلر = بخار خروجی جهت فرایند + بخار خروجی به سمت ایستگاه دی اریتور = آب جبرانی سیستم + مجموع كندانس برگشتی- ونت A

محاسبه هزينه بخار

بلودان بویلر در فشار و دمای كاری بویلر بوده و در زمان تخلیه به اتمسفر مقدار قابل توجهی بخار فلاش را تولید خواهد نمود. این بخار فلاش می تواند بمنظور استفاده جهت گرمایش دی اریتور بازیافت گردد. معمولا بلودان بویلر به سمت مخزن فلاش با فشار دی اریتور هدایت شده و میزان گذر بخار با حرفC در شكل ۱ برابر صفر خواهد بود. بنابراین بالانس جرمی جهت مخزن فلاش بلودان برابر است با:

بلودان بویلر = بلودان بویلر خروجی مخزن فلاش + بخار فلاش خروجی به سمت دی اریتور

دی اریتور:

آب تغذیه ورودی بویلر = كندانس برگشتی از تانك كندانس + بخار ورودی از ایستگاه تقلیل فشار + بخار ورودی از طریق توربین های بخار + بخار فلاش حاصل از مخزن بلودان – ونت B

علاوه بر بالانس جرمی، بالانس های انرژی (آنتالپی) نیز جهت هر یك از سیستم ها در نظر گرفته شده و در نهایت مجموعه تركیبی معادلات بصورت جبری حل خواهد شد. بررسی عمومی بالانس ها نشان می دهد تعداد بیشتری از یك متغیر مجهول وجود داشته و بنابراین معادلات باید بصورت تكراری حل گردند. مسئله با همگرا شدن محاسبات به سمت یك جواب مشترك حل خواهد شد. بدین منظور توصیه می شود تا در ابتدا براورد اولیه ای از میران تولید بخار فرض شده و معادلات مربوط به آب جبرانی، برگشت كندانس، بلودان و آب تغذیه بویلر حل شده و سپس بالانس های مستقل جهت زیر مجموعه ها (كلكتور بویلر، مخزن فلاش بلودان تانك كندانس و دی اریتور) حل شوند.

پس از محاسبه میزان گذر بخار جدید، مقدار آن با حدس اولیه مقایسه شده و سپس محاسبات مجددا تكرار می شوند تا نتایج همگرا گردند.

هزینه خالص سیستم

هزینه خالص راهبری سیستم برابر خواهد بود با هزینه تولید بخار، منهای امتیاز تولید برق توسط توربین های بخار. در سیستم های ساده با گذر یكنواخت بخار، انجام محاسبات به تعداد یك مرتبه كافی است.

در صورت تغییر در محدوده ها یا مفروضات، محاسبات بصورت دوره ای تكرار می گردد. در این مورد حتی ممكن است نیازی به مدل كامپیوتری نیز نباشد.مجموعه های صنعتی بزرگ معمولا پیچیده تر هستند: چندین بویلر ، چندین نوع سوخت ، چندین سطح فشار ، و مسیرهای فرعی بین سطوح فشار نظیر شیرهای تقلیل فشار یا توربین های بخار . در اینگونه مجموعه ها نیاز است تا مدل كامپیوتری تهیه و چندین مرتبه در روز اجرا شود تا نتایج دقیق تری بدست آید.

تشریح چگونگی محاسبه هزينه بخار – محاسبه هزينه واقعی بخار – بخش دوم

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

فرم درخواست قیمت دریافت کاتالوگ مشتریان ما نقشه فنی

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی