مقیاس دمای بخار – واحدهای مهندسی بخار – بخش دوم

مقیاس دمای بخار بعنوان مشخص كننده تعادل حرارتی استفاده می شود ، با این حس كه دو سیستم در تماس با یكدیگر كه در دمای یكسان قرار داشته باشند ، تعادل حرارتی هستند.

-مقیاس دمای سلسیوس(c0)

این مقیاس غالبا توسط مهندسین استفاده شده و دمای صفر آن برابر دمای انجماد آب می باشد.

-مقیاس دمای كلوین(K)

این مقیاس دارای فواصل و پله های مساوی با مقیاس سلسیوس بوده و دمای صفر آن برابر حداقل دمای قابل دسترسی است كه در آن دما تمامی حركات مولكولی و اتمی متوقف می شود. این دما بعنوان صفر مطلق شناخته شده (۰ K) و برابر ۲۷۳٫۱۵۰C – می باشد.

و مقیاس دمای مذكور قابل تبدیل طبق رابطه ۱ ، ۱ ، ۲ و شكل۱ ، ۱ ، ۲ می باشند.

مقیاس دمای بخار

شكل :۲٫۱٫۱ -مقایسه درجه کلوین و دمای سلسیوس -مقیاس دمای بخار

رابطه ۱ ، ۱ ، ۲:

واحد دمای SI كلوین بوده كه بعنوان ۱/۲۷۳٫۱۵ دمای ترمودینامیكی نقطه سه گانه آب خالص (C0.010( تعریف می شود. اكثر معادلات ترمودینامیكی احتیاج به استفاده از دمای كلوین دارند ، ولی اختلاف دما می تواند بصورت كلوین یا سانتیگراد بیان شود.(از آنجائیكه هر دو واحد دارای فواصل مساوی هستند، اختلاف دمای ۱ ۰C برابر اختلاف دمای ۱ ۰K می باشد).

فشار

واحد SI جهت فشار پاسكال(Pa) می باشد كه بعنوان نیروی اعمالی برابر یك نیوتن در هر مترمربع است(۱ N/m2). از آنجائیكه پاسكال واحد كوچكی است، از واحدهای K paو M pa نیز استفاده می شود. احتمالا معروفترین واحد موجود جهت فشار bar می باشد.یك bar برابر ۱۰۵ N/m2 و تقریبا یك اتمسفر است.

واحدهای دیگر مورد استفاده جهت فشار ۱b/in2 (<Psi)<، kg/cm2 ، atm ، mm Hg و in H2o می باشند.

مقیاس دمای بخار

شكل :۲٫۱٫۱- مقایسه فشار مطلق و فشار سنج – مقیاس دمای بخار

-فشارمطلق(bar a )

این فشار از پایه خلاء كامل اندازه گیری می شود ، بدین معنی كه خلاء كامل دارای فشار ۰bar a می باشد.

-فشار نسبی(bar g)

این فشار از پایه اتمسفر اندازه گیری می شود. گرچه این مقدار به ارتفاع محل از سطح دریا بستگی دارد ولی عموما با فشار اتمسفر در كنار دریا ۱٫۰۱۳۲۵ bar a ( یك اتمسفر) بكار می رود.

فشار بالای اتمسفر مشخص كننده فشار نسبی مثبت بوده و خلا یا فشار منفی به فشار زیر فشار اتمسفر اطلاق می شود. مقدار فشار-۱ bar g نزدیك به خلا كامل است.-اختلاف فشار

این پارامتر اختلاف بین دوفشار را نشان می دهد و استفاده از عبارات نسبی یا مطلق در مورد آن لزومی نداشته و هر دو دارای مقدار یكسان می باشند.

-چگالی و حجم مخصوص

چگالی ماده p عبارت است از مقدار جرم(m) در واحد حجم(v).حجم مخصوص(vg) عكس چگالی بوده و نشان دهنده مقدار حجم در واحد جرم است.

رابطه ۲ ، ۱ ، ۲:

كه در آن:

ρ = چگالی (kg/m³)
m = جرم (kg)
V = حجم (m³)
vg = حجم مخصوص (m³/kg)

وزن مخصوص عبارت دیگری جهت اندازه گیری چگالی است كه برابر است با نسبت چگالی ماده(ps) به چگالی آب(pw) در فشار اتمسفر و دمای ۰۰ c .

رابطه ۲٫۱٫۳ :

چگالی آب در این شرایط تقریبا برابر۱۰۰۰kg/m3 است وبنابراین مواد سنگین تر از آب دارای وزن مخصوص بزرگتر از ۱ ومواد سبكتر دارای وزن مخصوص كمتر از ۱ خواهند بود.

مشاهده مطلب در قالب فایل پی دی اف (pdf)

واحدهای مهندسی بخار – بخش اول

مقیاس دمای بخار – بخش دوم

واحدهای مهندسی بخار – بخش سوم

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی