سوناي خشك و سوناي بخار-محاسبه سونا

نيمكت هاي سونا

نيمكت هاي سونا را بايد از تخته هاي باريك چوب كه به فاصله ۱ تا ۱/۵ سانتي متري از هم قرار دارند بسازيم تا هوا بتواند جريان پيدا كند. بنابر ميزان جايي كه در اختيار داريم بايد ۲ تا ۳ نيمكت را به شكل پله اي نصب نمائيم.

طول نيمكت ها تقريبا ۲۰۰ سانتيمترو عرض آن ها ۶۰ سانتيمتر مي باشد. اگر سونا دو طبقه است بايد فاصله نيمكت ها ۵۰ سانتيمتر بوده و اگر سوناي سه طبقه داريم فاصله پله ها را ۳۳ سانتي متر در نظر مي گيريم و در نهايت فاصله نيمكت بالايي تا سقف ۱۰۰ سانتي متر در نظر گرفته شود.

تقسيم بندي درجه حرارت و رطوبت در اتاق سوناي خشك و روي نيمكت ها به صورت زير است:

مكان

درجه حرارت(c0)

رطوبت نسبي%

زيرسقف

۱۰۰-۹۰

۵-۲

روي نيمكت بالايي

۹۰-۸۰

۱۰-۳

روي نيمكت وسطي

۷۰-۶۰

۲۵-۸

روي نيمكت پاييني

۶۰-۵۰

۳۵-۱۵

روي زمين

۴۵-۴۰

۶۰-۲۰

براي محاسبه سونا خشك به ترتيب زير عمل مي كنيم:

۱-ابتدا كل مساحت جانبي اتاق را محاسبه كرده و از فرمول Q1=AU(T2-T1 مقدار انتقال حرارت جداره ها را با احتساب ۱۰% ضريب اطمينان محاسبه مي كنيم.

ساير مقادير فرمول برابر است با:

T1=70دماي خارج (درجه فارنهايت)

۲۱۲ =T2 دماي داخل(درجه فارنهايت)

ضريب كلي انتقال حرارت با توجه به ضخامت و جنس مصالح متعارف بكار رفته در جداره برابر است با:

U=0.1{BTU/h.F.ft2

۲-در سوناي خشك تعداد دفعات تعويض هوا ناشي از باز و بسته شدن درب را برابرn=10 در نظر گرفته و با استفاده از فرمول زير تلفات حرارتي مربوطه را محاسبه مي كنيم:

Q2=V×n×۰٫۰۷۴۹×۰٫۲۴۱×(T2-T1

T1=70دماي خارج (درجه فارنهايت)

۲۱۲=T2 دماي داخل (درجه فارنهايت)

V ft3 =حجم اتاق

كل سطح خارجي اتاق برابر است با:

۴×۳×۲=۲۴m2

۳۶m2=6×۳×۲

۴۸m2=6×۴×۲

بنابراين كل سطح اتاق ۱۰۸ متر مربع بدست مي آيد.

Q1=AU(T2-T1)=108×۱۰/۷۶×۰٫۱×(۲۱۲-۷۰)=۱۶۵۰۱(Btu/h

و مقدار Q2 برابراست با:

Q2=V×n×۰٫۰۷۴۹×۰٫۲۴۱×(T2-T1) =65202(Btu/h

و قدرت حرارتي كوره برابر است با:

Q= Q1+ Q2=65202+16501=81703(Btu/h

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي (استخر-سونا-جكوزي)

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !