ساختمان استخر-اجراي سازه

تاسيسات استخر

تاسيسات استخر

الف- كاسه استخر

كف و بدنه استخر بايد مقاومت لازم را با توجه به تغييرات فشار، در داخل و خارج ، استخر داشته باشد و مصالح بكار رفته نيز بايد متناسب با شرايط فوق انتخاب شود ساخت ديواره و كف استخر معمولا بصورت بتن مسلح اجرا مي گردد.

عايق كاري رطوبتي از سمت بيرون و روكش حفاظتي از سمت داخل كاسه استخر ضروري مي باشد.

ب- نازك كاري

سطوح داخلي استخر بايد با مصالح نسبتا نرم وصاف پوشيده شود تا در اثر كلرمحلول در آب آسيب نبيند همچنين بايد به سهولت تمييز شود و در تماس با بدن شناگران ايمني لازم را داشته باشند.

ج- لبه استخر

لبه استخر مشابه قرنيز يا درپوشي است كه روي ديوارهاي قائم استخر قرار مي گيرد.لبه استخر بايد از مصالح بسيار محكم وبادوام به صورت پيوسته وبدون شكاف يا گوشه هاي تيز ساخته شود.

لبه استخر بايد غير لغزنده و در استخرهاي سرباز در برابر يخ بندان مقاوم باشد.

د- سيستم هاي سر ريز آب استخرها

در ابتدا سرريز آب فقط براي جمع آوري خاك وخاشاك روي سطح آب در نظر گرفته مي شد.از اين رو جريان ورود دائم آب ، از يكسو وتخليه آب به خارج ، از سوي ديگر ، بهنگام استفاده شناگران واز بيم رفتن آب تصفيه شده ، موجب شد تا انديشه تصفيه آب سرريز شده مورد توجه قرار گيرد.

اكنون با استفاده از سيستم هاي پاك سازي آب به كمك  تكنولوژي و امكانات جديد ، تصفيه آب استخرها هر روز بهتر وكاراكتر مي شود.در حال حاضر سيستمهاي سرريز استخر به صورت هاي زير طراحي واجرا ميگردد:

تاسيسات استخر

تاسيسات استخر

 

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !