روغن حرارتی (روغن داغ صنعتی ) نوع ۳۰۰

روغن حرارتی

روغن حرارتی (روغن داغ صنعتی ) از گروه روغن هاي انتقال حرارت تمام سينتتيك است كه بدليل عمركاري طولاني در كاهش تعداد دفعات تعويض و نيز كاهش هزينه هاي تعمييرات سيستم نقش موثري دارد.

ويژگيهاي روغن حرارتی ۳۰۰:

ويژگيهاي روغن حرارتی 300 نوع معمولی

ويژگيهاي روغن حرارتی 300 نوع MB-LUB-THERM

استفاده از روغن معمولی استفاده از MB-LUB-THERM

این شرکت در حال حاضر تولید کننده روغن داغ صنعتی نمی باشد

  • پايداري بسيار زياد روغن در مقابل اكسيداسيون وتجزیه حرارتي
  • عدم تشكيل لجن هاي اسيدي و كك
  • عمركاري طولاني روغن
  • داراي ضريب انتقال حرارت بالا
  • خاصيت ضدخوردگي مناسب
  • فشار بخار پايين در دماي عملياتي

جدول مشخصات فني روغن حرارتی:

جدول مشخصات فني روغن حرارتی

  • مشخصات فني مندرج در اين جدول طبق درخواست مشتري و در محدوده استاندارد مربوطه قابل تنظيم است.

موارد كاربرد روغن حرارتی (روغن داغ صنعتی )

این محصول بعنوان روغن انتقال حرارت در سيستم هاي بسته حداكثر تا دماي ۳۰۰ C>0 از پايداري بالائي برخوردار است و حداكثر دماي قابل تحمل براي اين محصولFilm temperature)320c )مي باشد.

توصيه مي شود جهت جبران انبساط حجمي روغن ظرفيت مخزن انبساط در حدود۴۰% حجم كل روغن در نظر گرفته شود.

*در روغن هاي انتقال حرارت بالاتر بودن دماي نقطه كاري از نقطه اشتعال نرمال مي باشد.

بسته بندي روغن داغ صنعتی

بسته بندی روغن حرارتی

روغن حرارتي (روغن داغ صنعتی ) در بشكه هاي فلزي ۲۰۸ ليتري استاندارد بسته بندي وعرضه مي گردد.

* درصورت سفارش مشتري ،بسته بندي اين محصول مطابق درخواست قابل تغيير است.

شرايط نگهداري روغن حرارتی (روغن داغ صنعتی )

روغن داغ صنعتی ۳۰۰ در محل سرپوشيده به صورت درب بسته و در دماي معمولي حداقل به مدت چهارسال قابل نگهداري است.

در حال حاضر هیچ نوع روغن حرارتی توسط این شرکت به فروش نمی رسد.

مطالب مرتبط