سوابق اجرایی تاسیسات بیمارستان ها

بکارگیری بخار تمیز در مراکز درمانی یکی از استفاده های بخار در این مراکز می باشد. در ادامه سوابق اجرایی تاسیسات بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی توسط مشهد بویلر بیان شده است. این لیست به مرور تکمیل خواهدشد.

لیست خدمات و سوابق اجرایی تاسیسات بیمارستان ها در سرتاسر کشور

بیمارستان ۱۲ بهمن تهران
بیمارستان سیدالشهداء(ع) کرمان
۱ بیمارستان امام خمینی طبس
۲ بیمارستان علی ابن ابیطالب مشهد
۳ بیمارستان شریعتی مشهد
۴ بیمارستان آیت ا… شیرازی مشهد
۵ هلال احمر مشهد
۶ شبکه بهداری و درمان مشهد
۷ مرکز خدمات بهزیستی توس مشهد
۸ آسایشگاه شهید فیاض بخش مشهد
۹ بیمارستان و خیریه قمربنی هاشم نیشابور
۱۰ مجتمع دارالشفاء حضرت ابوالفضل طبس
۱۱ شبکه بهداشت و درمان اسفراین
۱۲ مجتمع خدمات بهزیستی معلولین شهیدهاشمی نژاد قم
۱۳ بیمارستان کودکان فاطمی لهامیه قم
۱۴ شبکه بهداری و درمان ماکو
۱۵ پست امدادی هلال احمر گردنه بدرانلو
۱۶ بیمارستان عدالت مشهد
۱۷ بیمارستان سینا مشهد