تاسیسات ، تجهیزات و لوازم استخر

تجهيزات و لوازم استخر

تاسيسات استخر

تاسیسات استخر

جهت ساخت استخر ، ما نیازمند آماده سازی و اجرای دو قسمت عمده می باشیم:

۱-ساختمان استخر و محل تاسیسات

۲-تاسیسات و تجهیزات استخر

تاسیسات استخر

ما با توجه به اینکه تولید کننده برخی تجهیزات استخر می باشیم و همچنین با توجه به در اختیار داشتن پیمانکاران با تجربه در خصوص اجرای تاسیسات استخر آماده انجام کامل تاسیسات استخر مورد نظر شما می باشیم