صرفه جويی با بهسازی مشعل-۲-مجله۱۲۹

  • ارتقای کارايی مشعل موجود

اگريک مشعل استانداردهای  انتشار آلاينده ها را رعايت کرده و از توانايی رضايت بخشی در حفظ سطوح مطلوب هوای اضافه در سراسر دامنه اشتعال خود برخوردار باشد، در اينصورت کانديدای مناسبی برای ارتقای کارايی با انواع فناوريهای بهسازی خواهد بود.

کنترلهای جديد مشعل شامل “کنترل کننده با منطق برنامه پذير “(plc) يا فناوري مبتنی بر ريزپردازنده،فرصتهای بيشتری را جهت بهبود کارايی و راندمان يک پکيج بويلر بخار ، دیگ آبگرم و بویلر روغنداغ از طريق کنترل دقيق ارائه می دهند.

  • وضعيت دهی موازی

کنترلهای سنتی از سيستم وضعيت دهی “تک نقطه ای “(شکل۱) استفاده می کنند که شامل شفتها و لينکيجهايی برای کنترل نسبت هوا به سوخت در سراسر دامنه اشتعال است:در حالی که در سيستم وضعيت دهی موازی(شکل۲)امکان کنترل مستقل جريان هوا و سوخت (از طريق محرکهای مستقل )را فراهم می کند.به دليل اينکه با اين سيستم می توان نسبتهای مطلوب و دقيق هوا به سوخت را در هر نقطه از دامنه اشتعال تنظيم نمود،اکسيداسيون    صحيح تنضمين می گردد.

fb-1.Mboiler.com.jpg

fb-2.Mboiler.com.jpg

سيستم های سنتی وضعيت دهی  تک نقطه ای معمولا سطوح هواي اضافه را در نرخهای بين اشتعال پايين وبالا به مخاطره می اندازند که اين بعلت دشواری ذاتی تنظيم لينکيجهای متصل به  يک نقطه وضعيت دهی منفرد،با موتور”مدولاسيون”است.سيستمهای وضعيت دهی موازی قادرند شيرهای سنجشگر مقدارهوا،سوخت،وباز چرخش گاز دودکش (FGR) محتوی اکسيدنيتروژن پايين را به طور مستقل از طريق يک سيستم کنترل برنامه ريزی شده برای منحنی های مشخص نسبت به هوا –سوخت- FGR ،تحريک کنند.موتورهای وضعيت دهی موازی،يا “موتورهای خود فرمان”با دقت يک دهم از يک درجه زاويه ای ،برای وضعيتهای از پيش تعيين شده در سراسر دامنه اشتعال تنظيم می شوندتا شرايط بهينه هوا-سوخت- FGR را فراهم کرده و توانايی مشعل را با شرايط بار تطبيق دهند.با توجه به اينکه حفظ سطح هوای اضافه در يک حداقل در سراسر دامنه اشتعال امری ضروری جهت راندمان احتراق  است؛قابليت وضعيت دهی موازی می تواند تکرارپذيری را بهبود بخشيده ومصرف سوخت را به ميزان ۵درصد کاهش دهد.علاوه براين ،سيستم های اصلاح اکسيژن نيز می توانند همراه سيستم وضعيت دهی موازی کار کنند تا سطوح هوا اضافه را حتی دقت بيشتری مديريت نمايند(شکل۲).

تغيیرات در فشار بارومتريک،دما،ارزش حرارتی سوخت وساير شرايط محيطی می توانند سطوح هوای اظافه را در طول گرمايش بالا و پايين برانند.وقتی از سيستم اصلاح اکسيژن استفاده می شود،يک سنسور اکسيژن غلظت اکسيژن در گاز دودوکش رااندازه گيری کرده و آن را با مقدار نقطه تنظيم در هروضعيت در دامنه اشتعال مقايسه می کند.اگر اين غلظت با مقدار  نقطه تنظيم مطابقت نکند،موتورها ياشيرها و دمپرهای محرک سوخت و هوا به نحوی اصلاح می شوند که نسبتهای هوا-سوخت- FGR به نقطه تنظيم برگردند.اين قابليت نيز می تواند مصرف سوخت سيستم را۵ درصد بهبود بخشد.

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني