صرفه جويی با به سازی مشعل-۳-مجله۱۲۹

  • VSD/VFD

افزودن يک محرک سرعت متغير(VSD) يا محرک فرکانس متغير (VFD) نيز می تواند باعث بهبود راندمان سيستم احتراق شود.در سيستمهای قديمی ،هوای احتراق يا بادزن/موتورها صرفنظر از بارسيستم در سرعت ثابتی تنظيم می شوند.نرخ های جريان هوای احتراق توسط دمپرها سنجيده و کنترل می شوند.بنابراين در حالی که بارگرمايشی ممکن است۳۰ درصد بار کامل باشد،بارالکتريکی بر روی موتور بادزن می تواند به ۷۰ درصد يا بيشتر برسد.ديگی که قادر نباشد آب گرم يا بخار کافی را در مواقع نياز تحويل دهدعملا بی فايده است وبه همين خاطر ، ديگ ها (دیگ بخار ، دیگ آبگرم و دیگ روغنداغ )معمولا برای کاربردهای خود بزرگتر از حد نياز اندازه گيری می شوند. هزينه های سرمايه ای و نصب نيز مانع از نصب ديگهای با اندازه کوچک می شوند.ازاين رو ،در بسياری از موارد،مشعل برای دوره های زمانی قابل توجهی در اشتعال پايين کار می کند در حاليکه بارهای الکتريکی کشنده بر روی موتور بادزن خيلی نزديک به وضعيت اشتعال بالا می باشند که اين منجر به اسراف انرژی الکتريکی و بالا رفتن بی مورد هزينه های برق خواهدشد.

VSD جريان الکتريکی اضافی کمتری می کشند چرا که آنها سرعت بادزنها را تا حد نرخهای اشتعال پايين تر کند می کنند. مطابق با قانون بادزنها اين امر منجر به کاهش مقتضيات اسب بخار  موتور و مصرف برق خواهد شد.بسياری از ديگها از ابتدا بزرگتر از حد نياز اندازه گيری مي شوند وبنابراين تقريبا در تمامی اوقات در بارهای پايين تری کار می کنند. وقتی از VSDاستفاده شود،صرفه جويی های برق سريعا برهم افزوده مي شوند بطوريکه غالبا هزينه اين بهسازی ظرف کمتر  از دو سال مستهلک می گردد.

VSD/VFD ها به دليل اينکه بادزن  را در سرعتهای پايين تری بکار می اندازند،می توانند سطوح نويز(سروصدا) را نيز کاهش دهند.بطور کلی هرچه يک بادزن سريعتر بچرخد،نويز بيشتری منتشر می کند .ديگ ها معمولا در نرخ های اشتعال کمتر از حداکثر کار می کنند و بنابراين وقتی VSD/VFD  افزوده می شود کارکرد آرام تری خواهد داشت.علاوه بر ايجاد يک محيط آرام تر، اين امر می تواندهزينه های نگهداری را نيز کاهش دهد زيرا از تنش بر روی قطعات متحرک کاسته می شود.

  • کنترلهای PLC يا مبتنی  بر ريزپردازنده

سيستمهای کنترلی PLC و مبتنی بر ريز پردازنده مخصوصا برای مرحله بندی ديگ و مشعل در سيستمهای پيچيدهHVAC که شامل دو يا چند ديگ هستند،بسيار سودمند واقع می شوند.در سيستمهای چند ديگی به جای اندازه گذاری هر يک از ديگ ها برای تامين مقتضيات بار کامل (باراوج که ندرتا اتفاق می افتد)،می توان ديگ ها را به نحوی اندازه گذاری نمود که بخشی از بار را تامين نموده وتنها در صورت نياز ،روشن/مدوله شوند.در طول عمر هر يک از ديگها،مرحله بندی موجب می شود مصرف انرژی و استهلاک مربوط به عملکرد سيکلی ديگها و نيز فرسودگی اجزای ديگ /مشعل کاهش پيدا کند.مرحله بندی همچنين اطمينان از وجود تجهيزات يدکی  و نيز انعطاف پذيری برای نگهداری زمانبندی شده را فراهم می کند.

  • يکپارچه سازی مشعل

يکپارچه سازی درست مشعل با ديگ و سيستمهای جانبی موتورخانه امکان کنترل بهينه جهت تامين نيازهای مجموعه و همچنين يکپارچگی با سيستمهای پيشرفته ارتباطی و مديريت را ميسرمی سازد.

بهسازی های مشعل پنانچه درست يکپارچه شوند،می توانند به ۱۵تا۲۰درصد صرفه جويی انرژی منجر شوند.يک سيستم ديگ اغلب متشکل از تجهيزاتی است که از فروشندگان مختلف و يا با پروتکل های ارتباطی متفاوت تهيه می شوند.

بنابراين بخشی از يکپارچگی سازی  مشعل شامل سازگار کردن تجهيزات گوناگون و پروتکل های ارتباطی مختلف،و واداشتن آنها به کار با يکديگر است تا نتيايج بهينه را حاصل کنند.تنها پرسنل آگاه و مجرب در زمينه ديگ/مشعل ومهندسين کنترلهای احتراق  صلاحيت رسيدگی به اين امور را دارند.اين افراد برای اينکه کارشان را درست انجام دهند بايد بر نيازهای يک کاربرد خاص و فناوريهای موجود برای تامين اين نيازهای يک کاربرد خاص و فناوريهای موجود برای تامين اين نيازها اشراف کامل داشته باشند.

اهميت انطباق مشعل با ديگ را نمی توان دست کم گرفت.شايدمهمترين فاکتور،مشخصه های شعله مشعل باشد.شکل وطول شعله ،ياشعله پوش، بايد به گونه ای با کوره يا محفظه احتراق تطبيق داده شود که بيشترين انتقال حرارت ممکن است صورت گيرد بدون تصادم با ديواره های مخزن که می تواند به مخزن که می تواند به مخزن با موادسمت آتش آسيب برساند.يکی ديگر از جنبه های انطباق مشعل با ديگ يامبدل حرارتی به پديده ای مربوط می شود که بعنوان نويز احتراق،ارتعاش احتراق،يا”غرش احتراق”معروف است.هرمجموعه  ديگ فرکانس ارتعاش خودش را دارد ،بنابراين مشخصه های احتراقی مشعل بايد به خوبی با ماهيت آگوستيک ديگ يکپارچه شود.از آنجا که اکثر مشعلها برای هر کاربرد به طور سفارشی طراحی نمی شوند،مشعل بايد در طرح خودانعطاف پذير باشد تاهرگونه نويز احتراقی ناخوشايند را بتوان با تنظيم مشعل برطرف نمود و عملکرد آرام در سراسر دامنه اشتعال ميسرگردد.علاوه بر اينکه مشعل بايد از قطعات ريختگی ،موادضخيم و مقاوم و فلزات شکل گرفته با عمليات چرخانش ساخته  شود. اين مواد سطوح مشعل را مستحکم می سازند وارتعاشات ناخواسته با فرکانس بالا وپايين را کاهش می دهند.بدون ساختار مقاوم وسخت کار،کل پکيج ممکن است دربارهای مشخصی به ارتعاش درآيد. اين نويزهای غيرقابل قبول و استهلاک وفرسودگی مفرط سيستم منجر خواهد شد.مشعلهايی که از ورق فلزی نازک و سطوح ضعيف ساخته می شوند شايد از لحاظ قيمت اوليه ارزانتر باشند،اما پرسروصداتر بوده و عمر کوتاهتری دارند وعموما با گذشت زمان پر هزينه تر خواهندشد.

نهايتا اينکه ،مشعل جديد بايد طوری طراحی شود که بازرسی و نگهداری منظم آن به سهولت انجام گيرد.دسترسی آسان بمنظور بازرسی و تعويض قطعات از جنبه های کليدی طراحی درست مشعل بشمار می رود.پرسنل سرويس نبايد مجبورباشند.برای امور نگهداری ،مشعل را از يک مجرا بيرون بکشند يا بدتر اينکه ،برای رسين به مشعل به صورت سينه خيز از داخل يک مجرا حرکت کنند.

حتی با وجود به کارگيری آخرين فناوريها در يک مشعل پيشرفته ،نگهداری منظم امری ضروری جهت تضمين نسبت بهينه هوا به سوخت در سراسر دامنه اشتعال ديگ و عمر تجهيزات است.اگرشما از تجهيزات خود به دقت مراقبت کنيد،در سالهای آينده شاهد بهبود راندمان و کاهش هزينه های سوخت خواهيد بود.

fb-3.Mboiler.com.jpg

 

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني