بهينه سازي آب دیگ بخار-۱۰

بهينه سازي آب دیگ بخار -قسمت دهم

آزمايش آب تغذيه و آب دیگ بخار

بامشخص شدن پارامترهاي كنترل آب تعذيه وآب دیگ بخار ،اين موارددر كتابچه هايي كه توسط سازندگان تهيه مي شود دراختيار استفاده كنندگان قرارداده مي شود،و اين وظيفه استفاده كنندگان است كه شرايط مناسب آب رادر محدوده اي مشخص جهت حصول حداكثر آمادگي وعمردیگ بخار،تامين نمايند.

اين امرمستلزم آزمايشهاي تجزيه اي منظم وآب دیگ بخار است كه توصيه هاي سازندگان ديگ بايد دقيقا به كارگرفته شود.در صورت عدم دسترسي به آزمايشگاهي مجهز در محل ،مي توان از كيتهاي آزمايش كه توسط سازندگان واحدهاي بهينه ساز آب ارايه مي شود،استفاده كردوكاركنان رابا آن آشنا كرد

نگهداشت ديگ هاي سرد ،حفاظت سطوح داخلي(سمت آب) اگر ديگ بخار براي مدتي ازسرويس خارج بماند ولزومي به بازرسي  وتميزكردن داخل آن نباشد،جهت حفاظت قسمتهاي تحت فشارآن در مقابل خوردگي بايد روشهاي مناسب نگهداشت دیگ بخار رابه كار برد. اين نگهداشت بادوشيوه مرطوب وخشك انجام مي شود.

۱-نگهداشت با شيوه مرطوب

درديگ هاي مولد آب گرم،تمام سيستم آب گرم وازجمله دیگ بخار را بايدكاملا پراز آب بهينه شده نمود.در نگهداشت هاي كوتاه وميان مدت ،مثلا سه ماه، از شيوه مرطوب براي ديگ هاي مولد بخار استفاده مي شود.دراينگونه موارد ،ديگ وداغ كننده هاي بخار-درصورت موجود بودن –با آب بهينه شده وبدون هوا كاملا پر مي شود.جهت ازبين بردن اكسيژن موجوددرآب وتنظيم  pHآن بين ۱۰تا۱۱،به مقدار كافي سولفيت ياهيدرازين وآمونياك به آب دیگ بخار اضافه مي شود .شرايط فوق بايد به طور مرتب بررسي ودر صورت لزوم اقدامات لازم صورت گيرد.

استفاده از آمونياك وهيدرازين برسولفيت سديم ترجيح داده مي شودزيراهردو فرار بوده است واملاح آب را افزايش نمي دهد .علاوه براين چون رسوبي ايجاد نمي شود،احتياج به تخليه دیگ بخار وصرف وقت درزمان راه اندازي مجدد دیگ بخار نيست .

ممكن است اختلاط كامل آب وموادشيميايي توسط تلمبه لازم شود.علاوه براين مسايل انقباص وانبساط به علت تغيير دما بايدموردتوجه قرارگيرد. به حفلظت دیگ بخار در مقابل يخ  زدگي ،به خصوص باديگ هاي واقع در فضاي باز نيزبايدتوجه شود.اين عمل باواردكردن المانهاي گرم كننده درنقاط مناسب دیگ بخار انجام مي گردد.

۲-نگهداشت با شيوه خشك

درنگهداشت طولاني تر ،بايد دیگ بخار راكاملا تخليه،تميز ودرصورت لزوم به كمك هواي گرم آن راخشك نمود.سپس باقراردادن كيسه يا سبدهايي ازخشك كننده ها نظير سيليكاژن درهريك ازمخزنهاي ديگ هاي لوله-آبي ياپوسته ديگ هاي لوله –آتشي  ،دیگ بخار رابه حالت خشك نگهداري كرد.پس ازآن بايدديگ راكاملا بست وازنفوذ هوابه آن جلوگيري نمود. بازديد منظم خشك كننده بايدانجام شودودرصورت لزوم  كمبود آن تامين گردد. مي توان ازجريان منظم هواي گرم در درون دیگ بخار باقراربخاربرقي درآن به جاي استفاده از خشك كننده ها استفاده كرد.

به محلهاي غيرقابل تخليه دیگ بخار نظير داغ كننده هاي معلق بخار ولوله كشيهاي مربوط به ابزارهاي دقيق وملحقات دیگ بخار نيزبايدتوجه كافي نمود،پس از خشك كردن باهواي گرم مي توان از هواي فشرده جهت خارج ساختن آب ازلوله استفاده كرد.

تميزكردن سطوح داخلي(سمت آب)

شستشوي شيميايي

شستشوي شيميايي يكي ازمراحل راه اندازي دیگ بخار بعدازتعميرات كلي ويا تشكيل فوق العاده رسوب يا ساير تركيبات درداخل دیگ بخار به علت اختلال درفرآيند بهينه سازي آب است

شستشوي شيميايي دیگ بخار هنگام راه اندازي اوليه ديگ هاي نوبه منظور تميزكردن روغن، گريس وسايرذرات به جاي مانده درزمان ساخت آنها وبه خصوص پس ازمنبسط كردن لوله ها (هنگام رول كردن آنها)درديگ هاي لوله آبي ،انجام مي گيرد،شستشوي شيميايي

معمولا يك جوشش قليايي است كه تركيبي از سود سوزآور ،كربنات كلسيم وتري سديم فسفات ،ياموادشيميايي ويژه به نسبتهاي معيني كه سازندگان ديگ ها مشخص مي كنند

به آب دیگ بخار اضافه مي شوند.سيپس ديگ را به منظوربالا بردن دماي فلز ومحلول درون آن روشن مي كنند تا روغن وگريس از فلزجدا شده وآب در دیگ بخار جريان يابد. پس ازجوشش ، تمام رسوبها ومواد ته نشين شده درمخزنهاوسرشاخه لوله ها،خارج شده ودیگ بخار راباآب تميزشستشو مي دهند.

شستشوي اسيدي نيز درزمان راه اندازي دیگ بخار جهت خارج سازي لايه هاي  رسوبي حاصل ازHot rolling وتركيبات سيليسي ازقسمتهاي تحت فشار (بالاي۶۴ bar)صورت مي گيرد،زيرادرفشارهاي بالا شرايط آب دیگ بخار از حساسيت بيشتري برخورداراست.به

طور كلي دراين شستشوازيك محلول اسيد رقيق وماده شيميايي كند كننده فعل و انفعال جهت حفاظت سطوح دیگ بخار درمقابل خوردگي اسيدي استفاده مي شود.محلول اسيدي توسط تلمبه اي درسراسرديگ به چرخش درمي آيدتاكليه اجزاء آن را تميز نمايد

اجراي اين عمل توسط چرخش طبيعي آب ،به علت وجودمدارهاي متعدد وموازي آب دیگ بخاربه آساني انجام نمي گيرد. اين شستشو بايد توسط كارشناسان مجرب باامكانات كافي و تهميدات لازم جهت تخليه دیگ بخار انجام شود.

خارج سازي رسوبات وغيره ،كه درضمن شستشو ايجادشوند باوسايل مكانيكي توسط پاك كننده هاي چرخشي واستفاده از گردنده هاي قابل ارتجاع صورت مي گيرد.ديگ هاي مدرن فشاربالا كه ازلوله هاي جوشي استفاده مي كنند،ازنظردستيابي به اجزاي دیگ بخار به خصوص درمحفظه احتراق ولوله هاي پيش گرمكن آب تغذيه(اكونومايزر)بسيارمحدود هستند،بنابراين فقط به كمك شستشوي اسيدي تميز مي شوند.موادشيميايي مصرفي بستگي به نوع رسوبات داردكه توسط متخصصهاي اين فن معرفي واجرا مي گردد.

به طوركلي شستشوي شيميايي گران وپرزحمت است ،بنابراين جلوگيري از ايجاد رسوب اجراي صحيح بهينه سازي آب است.

رسوبات موجود درداغ كننده هاي بخاركه براثرتراوش املاح ياغليان آب حاصل مي شود توسط شستشوي باآب خارج مي گردد.

دميدن بخار :

قبل از راه اندازي توربين هاي بخار،ابتدا تمام شبكه داغ كننده بخار ولوله هاي مربوطه را با بخارآب شستشو مي دهند.براي اين منظور پس ازروشن كردن دیگ بخار ،تمام شبكه داغ كننده بخار ولوله هاي مربوطه را تانزديك توربين ،بابخار آب وباسرعتي بالاتر از MCR به محلي كم فشار (معمولا فضاي باز)بادميدن بخار شستشو مي دهند.درمقابل دهنه خروجي بخار صفحه فولادي صافي قرارمي دهندكه بابرخورد ذرات ناخالص ناشي از رسوبات وفلزهاي جوشكاري ،خراشهايي براين صفحه واردشود. دميدن بخار وتعويض صفحه تاقطع كامل خراشها واطمينان از تميزشدن كامل مسيربخار ادامه مي يابد.براي ايمني بيشتر،مي توان لوله كشي ويژه اي جهت خروج بخار درنظرگرفت.

درمجموعه اي ازديگ هاي بخار،باگسترش لوله كشي شبكه ومصرف كننده هاي مختلف، توجه بيشتري به پاك شدن مسيربخار ضرورت دارد.

منبع مطالب :كتاب تكنولوژي ديگ هاي بخار صنعتي تاليف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفيعي پور

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني