آزمایش آب تغذیه و آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۱۰

با آزمایش آب تغذیه و آب دیگ بخار و مشخص شدن پارامترهای كنترل آب تعذیه و آب دیگ بخار ،این موارد در كتابچه هایی كه توسط سازندگان تهیه می شود در اختیار استفاده كنندگان قرارداده می شود،و این وظیفه استفاده كنندگان است كه شرایط مناسب آب رادر محدوده ای مشخص جهت حصول حداكثر آمادگی وعمر دیگ بخار، تامین نمایند.

بهینه سازی آب دیگ بخار -قسمت دهم

آزمایش آب تغذیه و آب دیگ بخار

رسیدن به حداكثر آمادگی وعمر دیگ بخار امر مستلزم آزمایشهای تجزیه ای منظم و آب دیگ بخار است كه توصیه های سازندگان دیگ باید دقیقا به كارگرفته شود.در صورت عدم دسترسی به آزمایشگاهی مجهز در محل ،می توان از كیتهای آزمایش كه توسط سازندگان واحدهای بهینه ساز آب ارایه می شود،استفاده كردوكاركنان رابا آن آشنا كرد

نگهداشت دیگ های سرد ،حفاظت سطوح داخلی(سمت آب) اگر دیگ بخار برای مدتی ازسرویس خارج بماند ولزومی به بازرسی وتمیزكردن داخل آن نباشد،جهت حفاظت قسمتهای تحت فشارآن در مقابل خوردگی باید روشهای مناسب نگهداشت دیگ بخار رابه كار برد. این نگهداشت بادوشیوه مرطوب وخشك انجام می شود.

۱-نگهداشت با شیوه مرطوب

دردیگ های مولد آب گرم،تمام سیستم آب گرم وازجمله دیگ بخار را بایدكاملا پراز آب بهینه شده نمود.در نگهداشت های كوتاه ومیان مدت ،مثلا سه ماه، از شیوه مرطوب برای دیگ های مولد بخار استفاده می شود.دراینگونه موارد ،دیگ وداغ كننده های بخار-درصورت موجود بودن –با آب بهینه شده وبدون هوا كاملا پر می شود.جهت ازبین بردن اكسیژن موجوددرآب وتنظیم pHآن بین ۱۰تا۱۱،به مقدار كافی سولفیت یاهیدرازین وآمونیاك به آب دیگ بخار اضافه می شود .شرایط فوق باید به طور مرتب بررسی ودر صورت لزوم اقدامات لازم صورت گیرد.

استفاده از آمونیاك وهیدرازین برسولفیت سدیم ترجیح داده می شود زیراهردو فرار بوده است واملاح آب را افزایش نمی دهد .علاوه براین چون رسوبی ایجاد نمی شود،احتیاج به تخلیه دیگ بخار وصرف وقت درزمان راه اندازی مجدد دیگ بخار نیست .

ممكن است اختلاط كامل آب وموادشیمیایی توسط تلمبه لازم شود.علاوه براین مسایل انقباص وانبساط به علت تغییر دما بایدموردتوجه قرارگیرد. به حفلظت دیگ بخار در مقابل یخ زدگی ،به خصوص بادیگ های واقع در فضای باز نیزبایدتوجه شود.این عمل باواردكردن المانهای گرم كننده درنقاط مناسب دیگ بخار انجام می گردد.

۲-نگهداشت با شیوه خشك

درنگهداشت طولانی تر ،باید دیگ بخار راكاملا تخلیه،تمیز ودرصورت لزوم به كمك هوای گرم آن راخشك نمود.سپس باقراردادن كیسه یا سبدهایی ازخشك كننده ها نظیر سیلیكاژن درهریك ازمخزنهای دیگ های لوله-آبی یاپوسته دیگ های لوله –آتشی ،دیگ بخار رابه حالت خشك نگهداری كرد.پس ازآن بایددیگ راكاملا بست وازنفوذ هوابه آن جلوگیری نمود. بازدید منظم خشك كننده بایدانجام شودودرصورت لزوم كمبود آن تامین گردد. می توان ازجریان منظم هوای گرم در درون دیگ بخار باقراربخاربرقی درآن به جای استفاده از خشك كننده ها استفاده كرد.

به محلهای غیرقابل تخلیه دیگ بخار نظیر داغ كننده های معلق بخار ولوله كشیهای مربوط به ابزارهای دقیق وملحقات دیگ بخار نیزبایدتوجه كافی نمود،پس از خشك كردن باهوای گرم می توان از هوای فشرده جهت خارج ساختن آب ازلوله استفاده كرد.

تمیزكردن سطوح داخلی(سمت آب)

شستشوی شیمیایی

شستشوی شیمیایی یكی ازمراحل راه اندازی دیگ بخار بعدازتعمیرات كلی ویا تشكیل فوق العاده رسوب یا سایر تركیبات درداخل دیگ بخار به علت اختلال درفرآیند بهینه سازی آب است

شستشوی شیمیایی دیگ بخار هنگام راه اندازی اولیه دیگ های نوبه منظور تمیزكردن روغن، گریس وسایرذرات به جای مانده درزمان ساخت آنها وبه خصوص پس ازمنبسط كردن لوله ها (هنگام رول كردن آنها)دردیگ های لوله آبی ،انجام می گیرد،شستشوی شیمیایی

معمولا یك جوشش قلیایی است كه تركیبی از سود سوزآور ،كربنات كلسیم وتری سدیم فسفات ،یاموادشیمیایی ویژه به نسبتهای معینی كه سازندگان دیگ ها مشخص می كنند

به آب دیگ بخار اضافه می شوند.سیپس دیگ را به منظوربالا بردن دمای فلز ومحلول درون آن روشن می كنند تا روغن وگریس از فلزجدا شده وآب در دیگ بخار جریان یابد. پس ازجوشش ، تمام رسوبها ومواد ته نشین شده درمخزنهاوسرشاخه لوله ها،خارج شده ودیگ بخار راباآب تمیزشستشو می دهند.

شستشوی اسیدی نیز درزمان راه اندازی دیگ بخار جهت خارج سازی لایه های رسوبی حاصل ازHot rolling وتركیبات سیلیسی ازقسمتهای تحت فشار (بالای۶۴ bar)صورت می گیرد،زیرادرفشارهای بالا شرایط آب دیگ بخار از حساسیت بیشتری برخورداراست.

به طور كلی دراین شستشوازیك محلول اسید رقیق وماده شیمیایی كند كننده فعل و انفعال جهت حفاظت سطوح دیگ بخار درمقابل خوردگی اسیدی استفاده می شود.محلول اسیدی توسط تلمبه ای درسراسردیگ به چرخش درمی آیدتاكلیه اجزاء آن را تمیز نماید

اجرای این عمل توسط چرخش طبیعی آب ،به علت وجودمدارهای متعدد وموازی آب دیگ بخاربه آسانی انجام نمی گیرد. این شستشو باید توسط كارشناسان مجرب باامكانات كافی و تهمیدات لازم جهت تخلیه دیگ بخار انجام شود.

خارج سازی رسوبات وغیره ،كه درضمن شستشو ایجادشوند باوسایل مكانیكی توسط پاك كننده های چرخشی واستفاده از گردنده های قابل ارتجاع صورت می گیرد.دیگ های مدرن فشاربالا كه ازلوله های جوشی استفاده می كنند،ازنظردستیابی به اجزای دیگ بخار به خصوص درمحفظه احتراق ولوله های پیش گرمكن آب تغذیه(اكونومایزر)بسیارمحدود هستند،بنابراین فقط به كمك شستشوی اسیدی تمیز می شوند.موادشیمیایی مصرفی بستگی به نوع رسوبات داردكه توسط متخصصهای این فن معرفی واجرا می گردد.

به طوركلی شستشوی شیمیایی گران وپرزحمت است ،بنابراین جلوگیری از ایجاد رسوب اجرای صحیح بهینه سازی آب است.

رسوبات موجود درداغ كننده های بخاركه براثرتراوش املاح یاغلیان آب حاصل می شود توسط شستشوی باآب خارج می گردد.

دمیدن بخار :

قبل از راه اندازی توربین های بخار،ابتدا تمام شبكه داغ كننده بخار ولوله های مربوطه را با بخارآب شستشو می دهند.برای این منظور پس ازروشن كردن دیگ بخار ،تمام شبكه داغ كننده بخار ولوله های مربوطه را تانزدیك توربین ،بابخار آب وباسرعتی بالاتر از MCR به محلی كم فشار (معمولا فضای باز)بادمیدن بخار شستشو می دهند.درمقابل دهنه خروجی بخار صفحه فولادی صافی قرارمی دهندكه بابرخورد ذرات ناخالص ناشی از رسوبات وفلزهای جوشكاری ،خراشهایی براین صفحه واردشود. دمیدن بخار وتعویض صفحه تاقطع كامل خراشها واطمینان از تمیزشدن كامل مسیربخار ادامه می یابد.برای ایمنی بیشتر،می توان لوله كشی ویژه ای جهت خروج بخار درنظرگرفت.

درمجموعه ای ازدیگ های بخار،باگسترش لوله كشی شبكه ومصرف كننده های مختلف، توجه بیشتری به پاك شدن مسیربخار ضرورت دارد.

مطالب مرتبط :

روشهای گزارش غلظت ناخالصیها- بهينه سازي آب دیگ بخار-۲

كف كردن دیگ بخار – بهينه سازي آب دیگ بخار-۳

نحوه محاسبه زیرآب ناپیوسته و مقایسه انواع زیرآب – بهینه سازی آب دیگ بخار -۴

اهداف بهینه سازی آب بویلر – بهينه سازي آب دیگ بخار-۵

ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار – ۶

فرایند بهینه سازی آب دیگ بخار – بهينه سازي آب دیگ بخار-۷

نرم كنندگی و بهینه سازی آب دیگ بخار – ۸

هواگیری فیزیكی آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۹

 

منبع مطالب :كتاب تكنولوژی دیگ های بخار صنعتی تالیف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفیعی پور

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني