اهداف بهینه سازی آب بویلر – بهينه سازي آب دیگ بخار-۵

اهداف بهینه سازی آب بویلر

اهداف بهینه سازی آب بویلر

از مهمترین اهداف بهینه سازی آب بویلر حفاظت از قطعات مختلف دیگ بخار در برابر زنگ زدگی و خوردگی می باشد .درصورتی كه مسایل اقتصادی واحد مطرح باشد. بازیافت حرارت از زیرآب وشاید بازیافت بخار تبخیر شده توسط آب ذخیره، قابل توجیه است.

بازیافت حرارت ازطریق گذراندن آب به درون یك مبدل حرارتی و گرم كردن آ ب تغذیه (كه حالت واسطه خنك كنندگی را دارد )عملی می گردد (شكل ۶-۶/ب)باید فشارمخزن زیرآب،حداقل معادل فشار مخزن هواگیر باشد (بخش ۶-۸)بازیافت حرارت وبخار معمولا فقط درزیرآبهای پیوسته، باارزش هستند.

۶-۴ اهداف بهینه سازی آب بویلر

بهینه سازی آب در دیگ های بخار با اهداف حفاظت قطعات تحت فشار دیگ بخار كه در تماس با آب هستند-درمقابل خوردگی از ایجاد رسوبات،امری ضروری است.این امر مستلزم ایجاد شرایط مطلوبی در واحد تهیه بخار وبرقراری ضوابطی برای كنترلTDS درآب دیگ بخار وكاهش مقدار زیرآب،می باشد.

تشكیل پوسته های رسوبی یا ته نشستها بر اجزایی از دیگ بخار كه در مقابل حرارت گازهای حاصل ازاحتراق هستند منجربه افزایش دمای فلزبراثرخاصیت عایق بودن رسوبات میشود چنانچه این موضوع ادامه یابد،باعث تغیر شكل فلز ودر نهایت جر خوردن قطعات حرارت دیده بر اثر كاهش مقاومت مكانیكی فلز در دماهای بالا می گردد.

در سطح داخلی لوله های تمیز وبدون رسوب ،دمای فلز دیگ بخار تقریبا با دمای آب دیگ برابر است.در دیگ بخاری كه در فشار ۷bar gauge كار می كند،دمای آ ب ۱۷۰ .Cودر فشار ba gauge30 به ۲۳۶ .C می رسد.

اهداف بهینه سازی آب بویلر

اهداف بهینه سازی آب بویلر

در دیگ های لوله-آتشی،ضخامت فلز كوره تا mm22 وضخامت صفحات لوله ممكن است از این مقدار هم بیشتر شود.شارهای حرارتی در این مناطق حدودKWM-2300-150 ودر نقاطی نیز بالاتر می باشد. شیب حرارتی نسبتا قابل توجهی دراین فلزها ایجاد می شود كه باعث تنش حرارتی می گردد.

وجود یك لایه رسوب پوسته ای در جدارداخلی لوله آب دیگ بخار باعث افزایش دمای فلزو در مواردی به محدوده خزش می شود. در وضعیت خزش، فلزی كه بر اثرتنش تغیر شكل و خمش پیدا كرده،به ابعاد اولیه خود برنمی گرددومنجر به تورم كوره می گردد.

گرم شدن وسرد شدنهای متوالی مقدار این پیچش را زیادكرده،به نحوی كه ممكن است در نهایت باعث تركیدگی وپیامدهای مصیبت باری شود.بنابراین ضروری است كه تشكیل رسوبهای پیوستهرا به حداقل كاهش دادوترجیحا آن را حذف نمود،كه این امر با توجه به روشهای پیشرفته بهینه سازی آب،كاملا امكان پذیر است.

اثر رسوب بر دمای فلز در ضخامتهای متوسط در نمودار ۶-۷ نشان داده شده است. این نمودار مربوط به لایه رسوب پوسته ای با هدایت گرمایی متوسط، به طور مثال رسوب كربنات،می باشد.رسوبهای متخلخل ورسوبهای سیلیسی هدایت گرمایی بسیار كمتری دارند،به طوری كه حتی ضخامت كمتراز۱میلی متر آنها می توانداثرات شدیدی داشته باشد.جدول ۶-۲ هدایت گرمایی چند رسوب متداول دیگ بخاررا نشان می دهد.

جدول۶-۲هدایت گرمایی چند نوع رسوب متداول دیگ ها

هدایت گرمایی(Wm-1K-1) نوع رسوب

۰٫۸۶-۲٫۶ كربنات كلسیم

۰٫۶۹-۱٫۳ سولفات كلسیم

۰٫۰۸-۰٫۱۳ رسوبهای سیلیكات

۰٫۰۹-۰٫۹۰ رسوبهای متخلخل

۳٫۵-۲٫۲ رسوبهای متراكم

وضعیت فیزیكی رسوب بیشتر از ماهیت شیمیایی آن برهدایت گرمایی آن موثراست.در شرایط عملیاتی ،رسوبهای متخلخل،بخار را كه دارای هدایت گرمایی بسیار پایینی است،درون خود جای می دهد.

رسوبهای پوسته ای تاثیرات متفاوتی بر صفحه لوله ها می گذارند.این صفحات كه توسط میله های نگهدارنده،به همدیگروصل شده اند،از تورمهای شدیدو ترك خوردگی محافظت می شوند، ولی ممكن است تنشهای حاصل باعث ترك خوردگی و نشتی اطراف محل اتصال لوله به صفحه لوله بشود. رسوبهایی كه در فاصله بین لوله ها در سمت آب ، می نشینندازدسترس خارج هستندوقابل تمیزكردن نیستند وفقط به كمك مواد شیمیایی پاك می شوند.

رسوبهای كربنات توسط اسیدهای ضعیف ازبین می روند ولی رسوبهای سیلیسی به آسانی زدوده نمی شوند واستفاده از شستشوی شیمیایی به كمك سود سوزآور،یكی از روشهای تمیز كردن آنها است (بخش۶-۱۳) آبهایی كه اسیدی یا قلیایی شدید باشند به فولاد قطعات تحت فشار دیگ بخار حمله می كنند ومنجر به خوردگی وار كار افتادگی این قطعات می گردند.

اهداف بهینه سازی آب بویلر

اهداف بهینه سازی آب بویلر

مطالب مرتبط :

بهینه سازی آب دیگ بخار -۱

روشهای گزارش غلظت ناخالصیها- بهينه سازي آب دیگ بخار-۲

كف كردن دیگ بخار – بهينه سازي آب دیگ بخار-۳

نحوه محاسبه زیرآب ناپیوسته و مقایسه انواع زیرآب – بهینه سازی آب دیگ بخار -۴

ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار – ۶

فرایند بهینه سازی آب دیگ بخار – بهينه سازي آب دیگ بخار-۷

نرم كنندگی و بهینه سازی آب دیگ بخار – ۸

هواگیری فیزیكی آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۹

آزمایش آب تغذیه و آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۱۰

منبع مطالب :كتاب تكنولوژی دیگ های بخار صنعتی تالیف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفیعی پور

 

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی