بازرسی ، نگهداری و ايمنی ديگ بخار – قسمت سوم

ادوات ایمنی و کنترل در دیگ بخار:

ادوات مختلفی برای دیگهای بخار طراحی شده اند که ازوقوع حوادث پیشگیری کرده وعملکرد دیگ ها رادرراندمان بهینه حفظ می کنند در ادامه به چند مورد اشاره می گردد :

*- شیرهای اطمینان :

ادوات ایمنی و کنترل در دیگ بخار

شیراطمینان وسیله ایمنی اصلی دردیگ بخار به شمار می رود. شیرهای اطمینان به نحوی طراحی می شوند که درصورت خرابی سایر سیستمها ،کل فشار تولیدشده درداخل دیگ را آزاد می کنند.

تمام دیگهای بخار و دیگ های آبگرم باید دارای حداقل یک شیراطمینان باظرفیت تعدیل فشار کافی باشندکه ازعهده حداکثر خروجی مشعل برآمده یاازآن فراتررود.

توانایی یک شیراطمینان درانجام وظیفه درنظرگرفته شده برای آن می تواندتحت تاثیرچندین عامل قرارگیرد:

ازجمله خوردگی داخلی وجریان محدود شده.خوردگی داخلی شایع ترین علت “”انجماد””یاسفت شدن شیرهای اطمینان است.

این عیب معمولا دراثرنشتی یاغلیان جزئی ناشی ازنشستن نادرست دیسک شیرایجاد می شود ووضعیتی است که باید سریعا اصلاح شود.

یکی از نکات مهم این است که دیگ بخار هرگز نباید خیلی نزدیک به فشار تنظیمی شیراطمینان کارکند زیرااین فشارباعث می شود شیرکم کم نشت کند که این به خوردگی داخلی ونهایتا جلوگیری ازعملکرد شیرمنجر خواهد شد.

*-کنترل سطح آب وقطع کن سوخت کم آبی :

level.jpg

این دو وسیله دوعملکردمجزا انجام می دهند،اما گاهی اوقات دریک واحد ترکیب می شوند.

باید مطمئن شد که لوله کشی مربوط به این وسایل بازبوده ودرتمامی اوقات عاری از تجمع رسوب یا لجن باشد.

سه راهه های متقاطع امکان تمیزکاری وبازرسی ساده لوله کشی رافراهم می کنند. قطع کنهای سوخت کم آبی (منظورازکم آبی پایین بودن سطح آب در دیگ بخار است) باید به صورت دوره ای ازنظر عملکرددرست چک شوند.

باتوجه به این که این کارمستلزم آن است که سطح آب دیگ بخار تاحداقل سطح عملیاتی ایمن پایین آورده شود، فلذا بایدبااحتیاط زیاد انجام گیرد.

علاوه برتست های دوره ای،محفظه شناوردرکنترل سطح آب ویاقطع کن سوخت کم آبی بایدبه طور کامل شسته شودتا رسوب تجمع یافته درآن خارج گردد.

کنترلهای سطح آب وادوات قطع کن سوخت کم آبی باید حداقل یک بار درسال باز شوند وتحت تمیزکاری وبازرسی دقیق قرارگیرند.

*- آب نما :

abnama.jpg

آب نما اپراتور را قادر می سازد تاسطح واقعی آب در دیگ بخار را مشاهده و تایید کند . آب نما چنانچه به درستی تمیز ونگهداری نشود،ممکن است به نظررسد که سطح کافی آب رانشان می دهددرحالی که دیگ بخار واقعا درشرایط کم آبی کارمی کند.

گاهی اوقات یک لکه درداخل آب نما جائی که آب نمادرتماس با آب جوشان است ،شکل می گیرد.

این لکه می تواند حضورآب در دیگ بخار را جلوه دهد، مخصوصاوقتی که آب نما کاملا پر یاخالی از آب باشد.

درصورت لزوم آب نما راتعویض کنید،حتی اگر دیگ باید خاموش شود.

این کارشاید دردسرساز وپرزحمت باشد، اما دردسر آن درمقایسه با خساراتی که ازروشن بودن دیگ بدون یک آب نمای کارآمدناشی می شوند،هیچ است.

خطوط اتصالی به آب نما ممکن است مسدود شده وباعث شوند وقتی که سطح آب دیگ بخار پایین است ،آب نما سطوح نرمال آب رانشان دهد.

بنابراین لوله کشی متصل کننده آب نمابه دیگ بخار باید مرتبا تمیزکاری وبازرسی شودتاازپاک بودن آن اطمینان حاصل گردد.

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت اول

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت دوم

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت سوم

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت چهارم

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت پنجم

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذکر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-کارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع کوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی