بازرسي،نگهداري وايمني ديگ بخار-قسمت سوم

ادوات كليدي ايمني و كنترل در ديگ هاي بخار :

ادوات مختلفي براي ديگهاي بخار طراحي شده اند كه ازوقوع حوادث پيشگيري كرده وعملكرد ديگ ها رادرراندمان بهينه حفظ مي كنند در ادامه به چند مورد اشاره مي گردد :

*- شيرهاي اطمينان :

sv.jpg

شيراطمينان وسيله ايمني اصلي درديگ بخار به شمار مي رود. شيرهاي اطمينان به نحوي طراحي مي شوند كه درصورت خرابي ساير سيستمها ،كل فشار توليدشده درداخل ديگ را آزاد مي كنند.

تمام  ديگهاي بخار و دیگ های آبگرم بايد داراي حداقل يك شيراطمينان باظرفيت تعديل فشار كافي باشندكه ازعهده حداكثر خروجي مشعل برآمده ياازآن فراتررود.

توانايي يك شيراطمينان درانجام وظيفه درنظرگرفته شده براي آن مي تواندتحت تاثيرچندين عامل قرارگيرد:

ازجمله خوردگي داخلي وجريان محدود شده.خوردگي داخلي شايع ترين علت “”انجماد””ياسفت شدن شيرهاي اطمينان است.

اين عيب معمولا دراثرنشتي ياغليان جزئي ناشي ازنشستن نادرست ديسك  شيرايجاد مي شود ووضعيتي است كه بايد سريعا اصلاح شود.

يكي از نكات مهم اين است كه ديگ بخار هرگز نبايد خيلي نزديك به فشار تنظيمي شيراطمينان كاركند زيرااين فشارباعث مي شود شيركم كم نشت كند كه اين به خوردگي داخلي ونهايتا جلوگيري ازعملكرد شيرمنجر خواهد شد.

*-كنترل سطح آب وقطع كن سوخت كم آبي :

level.jpg

اين دو وسيله دوعملكردمجزا انجام مي دهند،اما گاهي اوقات دريك واحد تركيب مي شوند.

بايد مطمئن شد كه لوله كشي مربوط به اين وسايل بازبوده ودرتمامي اوقات عاري از تجمع رسوب يا لجن باشد.

سه راهه هاي متقاطع امكان تميزكاري وبازرسي ساده لوله كشي رافراهم مي كنند. قطع كنهاي سوخت كم آبي (منظورازكم آبي پايين بودن سطح آب در ديگ بخار است) بايد به صورت دوره اي ازنظر عملكرددرست چك شوند.

باتوجه به اين كه اين كارمستلزم آن است كه سطح آب ديگ بخار تاحداقل سطح عملياتي ايمن پايين آورده شود، فلذا بايدبااحتياط زياد انجام گيرد.

علاوه برتست هاي دوره اي،محفظه شناوردركنترل سطح آب وياقطع كن سوخت كم آبي بايدبه طور كامل شسته شودتا رسوب تجمع يافته درآن خارج گردد.

كنترلهاي سطح آب وادوات قطع كن  سوخت كم  آبي بايد حداقل يك بار درسال باز شوند وتحت تميزكاري وبازرسي دقيق قرارگيرند.

*- آب نما :

abnama.jpg

آب نما اپراتور را قادر مي سازد تاسطح واقعي آب در ديگ بخار را مشاهده و تاييد كند  . آب نما چنانچه به درستي تميز ونگهداري نشود،ممكن است به نظررسد كه سطح كافي آب رانشان مي دهددرحالي كه ديگ بخار واقعا درشرايط كم آبي كارمي كند.

گاهي اوقات يك لكه درداخل آب نما جائي كه آب نمادرتماس با آب جوشان است ،شكل مي گيرد.

اين لكه مي تواند حضورآب در ديگ بخار را جلوه دهد، مخصوصاوقتي كه آب نما كاملا پر ياخالي از آب باشد.

درصورت لزوم آب نما راتعويض كنيد،حتي اگر ديگ بايد خاموش شود.

اين كارشايد دردسرساز وپرزحمت باشد، اما دردسر آن درمقايسه با خساراتي كه ازروشن بودن ديگ بدون يك آب نماي كارآمدناشي مي شوند،هيچ است.

خطوط اتصالي به  آب نما ممكن است مسدود شده وباعث شوند وقتي كه سطح آب ديگ بخار پايين است ،آب نما سطوح نرمال آب رانشان دهد.

بنابراين لوله كشي متصل كننده آب نمابه ديگ بخار بايد مرتبا تميزكاري وبازرسي شودتاازپاك بودن آن اطمينان حاصل گردد.

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني