بازرسی ، نگهداری و ايمنی ديگ بخار – قسمت پنجم

نکاتی درخصوص کارایی ، نگهداری و ایمنی دیگ بخار و آبگرم :

نگهداری و ایمنی دیگ بخار

دیگهای بخار و آبگرم مقدارهنگفتی ازبودجه سالانه انرژی یک ساختمان یا کارخانه را مصرف می کنند.

حتی کاهش کوچکی درراندمان یک دیگ بخار و یا دیگ آبگرم می تواندباعث افزایش چشمگیری درهزینه های انرژی شود.

به منظوربهبود راندمان تولید گرمای دیگ،این کارها را انجام دهید:

۱- نسبت هوا به سوخت رابهینه کنید

دیگ به مقدار درستی ازاکسیژن نیاز دارد تانسبت مناسب هوابه سوخت تضمین شود .هواوقتی گرم می شودانرژی مصرف می کند .بنابراین، هوای اضافی باعث اتلاف انرژی می گردد چراکه هوای گرم شده ازدودکش خارج می شود.

ازسوی دیگراگر نسبت هوا به اکسیژن ناکافی باشد،تمام سوخت سوزانده نخواهد شد. سوختی که سوزانده نشده ازداخل سیستم حرکت خواهد کردوازخود دوده برجای می گذارد .علاوه براین ،هوای خیلی کم ممکن است باعث تشکیل مونوکسید کربن ودوده شود.

باآنالیز گازدودکش می توان مقدار اکسیژن ودمای گازدودکش رااندازه گیری کرده وراندمان دیگ رامحاسبه نمود .

سپس تنظیمات رابایدبه نحوی انجام دادکه سطح هوای اضافه ودمای ورودی بهینه شوند.

برای بهینه سازی نسبت هوابه سوخت می توان ازسیستم کنترل توزیعی رایانه ای استفاده نمود که به طور خودکار مشعل راکنترل می کند تادرصورت نیاز ،سطوح اکسیژن راکاهش دهد.

۲-تصفیه آب رابهینه کنید :

آب تغذیه قبل از پمپاژ به دیگ بخار بایستی تصفیه شود چراکه اکسیژن محلول وسایر ناخالصیهای معدنی دیگر باعث خوردگی یا تشکیل رسوب سخت در دیگ شده که نتیجتاً از عوامل مهم کاهش راندمان در دیگ بخار و آبگرم می باشند .

از طرف دیگر این ناخالصی ها باعث اتلاف انرژی هم می شوندچراکه بلودان های روتین دیگ را ضروری می سازندو هرچه آب ورودی به دیگ تمیزتر باشد،بلودان های کمتری موردنیاز خواهدبود.

۳-سطوح انتقال حرارت راتمیزکنید :

دوده جمع شده برروی سطوح انتقال حرارت همانندیک عایق عمل کرده وراندمان انتقال حرارت راکاهش می دهد.

۴-اتلاف گرما رابه حداقل برسانید:

به منظور بازیابی گرمای اتلافی ازدودکش،یک اکونومایزر نصب کنید.

گرمای بازیابی شده راسپس می توان به سمت آب تغذیه دیگ جهت پیش گرمایش هدایت نمود.

قبل ازنصب یک اکونومایزر،مطمئن شوید که سیستم دیگ بخار تمیز بوده وبه نحوی تنظیم شده که بتوان سنجش دقیق دمای گاز دودکش راانجام داد.

گرمای بیشتر رامی توان بااستفاده از یک اکونومایزر چگالشی ازگازدودکش استخراج نمود. هنگام استفاده ازاکونومایزر چگالشی باید بسیاراحتیاط کردزیراکاهش دمای گاز دودکش به زیر نقطه شبنم باعث چگالش خواهد شد که چگالیده حاصله به علت وجود سولفور،هیدروژن و کلر موجوددرسوخت محتوی اسیدسولفوریک یااسیدهیدروکلریک خواهدبود

این اسیدها می توانند باعث خوردگی قابل توجه در سطوحی شوند که درتماس باآنها قرارمی گیرند

۵-یک گیج دمای دودکش نصب کنید :

یک گیج دمای دودکش،دمای گازدودکش خروجی ازدیگ بخار را نشان می دهد

هرچه دمای گاز دودکش پایین ترباشد ،راندمان سیستم بیشتر است.دمای بالای دودکش نشانگرآن است که دوده یارسوب درلوله ها تجمع یافته یااینکه صفحه بافل داخل دیگ خراب شده یاکاملا سوخته است که این اجازه می دهد تاگازها سطوح انتقال حرارت را بای پس کنند.

این شرایط معمولا به تدریج به وجود می آیدواپراتورها ازآن مطلع نمی شوند به ازای هر F40افزایش در دمای دودکش تقریبا یک درصداز راندمان حرارتی دیگ کاسته می شود.

۶- آب چگالیده یا کندانس رابازیابی کنید :

چگالیده ای که از تله های بخارتخلیه می شودرا می توان جمع آوری کرده ومی توان به عنوان آب تغذیه دیگ مورد استفاده قرارداد .

این امر ،هزینه های عملیاتی دیگ بخار راکاهش می دهد ومعمولا مقرون به صرفه تراست چراکه آب کندانس بازیابی شده سوخت کمتری رانسبت به آب تازه شهری برای تولید بخار مصرف می کند(دمای آب کندانس بازیابی شده F 160تا F200 است درحالی که دمای آب تازه شهری معمولا ازF80 فراتر نمی رود ).

بانگهداری درست تله های بخار درسراسر سیستم توزیع می توان مقدارچگالیده برگشتی به دیگ بخار را به حداکثر رسانده و اتلاف انرژی مرتبط باگرمایش آب تغذیه راکاهش داد.

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت اول

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت دوم

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت سوم

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت چهارم

بازرسی،نگهداری و ایمنی دیگ بخار – قسمت پنجم

 

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذکر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-کارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع کوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی