بازرسي،نگهداري وايمني ديگ بخار-قسمت پنجم

*-نكاتي درخصوص كارايي وراندمان در ديگ بخار و آبگرم :

Boileree.jpg

ديگهاي بخار و آبگرم  مقدارهنگفتي ازبودجه سالانه انرژي يك ساختمان يا كارخانه را مصرف مي كنند.

حتي كاهش كوچكي درراندمان يك ديگ بخار و يا دیگ آبگرم مي تواندباعث افزايش چشمگيري درهزينه هاي انرژي شود.

به منظوربهبود راندمان توليد گرماي ديگ،اين كارها را انجام دهيد:

۱- نسبت هوا به سوخت رابهينه كنيد

ديگ به مقدار درستي ازاكسيژن نياز دارد تانسبت مناسب هوابه سوخت تضمين شود .هواوقتي گرم مي شودانرژي مصرف مي كند .بنابراين، هواي اضافي باعث اتلاف انرژي مي گردد چراكه هواي گرم شده ازدودكش خارج مي شود.

ازسوي ديگراگر نسبت هوا به اكسيژن ناكافي باشد،تمام سوخت سوزانده نخواهد شد. سوختي كه سوزانده نشده ازداخل سيستم حركت خواهد كردوازخود دوده برجاي مي گذارد .علاوه براين ،هواي خيلي كم ممكن است باعث تشكيل مونوكسيد كربن ودوده شود.

باآناليز گازدودكش مي توان مقدار اكسيژن ودماي گازدودكش رااندازه گيري كرده وراندمان ديگ رامحاسبه نمود .

سپس تنظيمات رابايدبه نحوي انجام دادكه سطح هواي اضافه ودماي ورودي بهينه شوند.

براي بهينه سازي نسبت هوابه سوخت مي توان ازسيستم كنترل توزيعي رايانه اي استفاده نمود كه به طور خودكار مشعل راكنترل مي كند تادرصورت نياز ،سطوح اكسيژن راكاهش دهد.

۲-تصفيه آب رابهينه كنيد :

آب تغذيه قبل از پمپاژ به ديگ بخار بايستي تصفيه شود چراكه اكسيژن محلول وساير ناخالصيهاي  معدني ديگر باعث خوردگي يا تشكيل رسوب سخت در ديگ شده كه نتيجتاً از عوامل مهم  كاهش  راندمان در ديگ بخار و آبگرم  مي باشند .

از طرف ديگر اين ناخالصي ها باعث اتلاف انرژي هم مي شوندچراكه بلودان هاي روتين ديگ را ضروري مي سازندو هرچه آب ورودي به ديگ تميزتر باشد،بلودان هاي كمتري موردنياز خواهدبود.

۳-سطوح انتقال حرارت راتميزكنيد :

دوده جمع شده برروي سطوح انتقال حرارت هماننديك عايق عمل كرده وراندمان انتقال حرارت راكاهش مي دهد.

۴-اتلاف گرما رابه حداقل برسانيد:

به منظور بازيابي گرماي اتلافي ازدودكش،يك اكونومايزر نصب كنيد.

گرماي بازيابي شده راسپس مي توان به سمت آب تغذيه ديگ جهت پيش گرمايش هدايت نمود.

قبل ازنصب يك اكونومايزر،مطمئن شويد كه سيستم ديگ بخار تميز بوده وبه نحوي تنظيم شده كه بتوان سنجش دقيق دماي گاز دودكش راانجام داد.

گرماي بيشتر رامي توان بااستفاده از يك اكونومايزر چگالشي ازگازدودكش استخراج نمود. هنگام استفاده ازاكونومايزر چگالشي بايد بسياراحتياط كردزيراكاهش دماي گاز دودكش به زير نقطه شبنم باعث چگالش خواهد شد كه چگاليده حاصله به علت وجود سولفور،هيدروژن و كلر موجوددرسوخت محتوي اسيدسولفوريك يااسيدهيدروكلريك خواهدبود

اين اسيدها مي توانند باعث خوردگي قابل توجه در سطوحي شوند كه درتماس باآنها قرارمي گيرند

۵-يك گيج دماي دودكش نصب كنيد :

يك گيج دماي دودكش،دماي گازدودكش خروجي ازديگ بخار را نشان مي دهد

هرچه دماي گاز دودكش پايين ترباشد ،راندمان سيستم بيشتر است.دماي بالاي دودكش نشانگرآن است كه دوده يارسوب درلوله ها تجمع يافته يااينكه صفحه بافل داخل ديگ خراب شده ياكاملا سوخته است كه اين اجازه مي دهد تاگازها سطوح انتقال حرارت را باي پس كنند.

اين شرايط معمولا به تدريج به وجود مي آيدواپراتورها ازآن مطلع نمي شوند به ازاي هر F40افزايش در دماي دودكش تقريبا يك درصداز راندمان حرارتي ديگ كاسته مي شود.

۶- آب چگاليده يا كندانس رابازيابي كنيد :

چگاليده اي كه از تله هاي بخارتخليه مي شودرا مي توان جمع آوري كرده ومي توان به عنوان آب تغذيه ديگ مورد استفاده قرارداد .

اين امر ،هزينه هاي عملياتي ديگ  بخار راكاهش مي دهد ومعمولا مقرون به صرفه تراست چراكه آب كندانس بازيابي شده سوخت كمتري رانسبت به آب تازه شهري براي توليد بخار مصرف مي كند(دماي آب كندانس بازيابي شده F 160تا F200  است درحالي كه دماي آب تازه شهري معمولا ازF80 فراتر نمي رود ).

بانگهداري درست تله هاي بخار درسراسر سيستم توزيع مي توان مقدارچگاليده برگشتي به ديگ بخار را به حداكثر رسانده و اتلاف انرژي مرتبط باگرمايش آب تغذيه راكاهش داد.


! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني